Материјали за преузимање

Програм курса


Zoran Todorović


The Ethical Review Process in Serbia
Proces procene etičnosti u Srbiji

David Smith


Revision of Directive 86/609 - a 10 year Journey - Outline of Presentation
Revidiranje Direktive 86/609 - desetogodišnje putovanje - Преглед презентације
Revision of  Directive 86/609 – a 10 year Journey - Outline of Presentation
Osnovne informacije o savezu FELASA - Преглед презентације

Ивана Лазић


Welfare of animals used for experimental and other scientific purposes
Добробит животиња намењених у огледне и друге научне сврхе

Jon Richmond


Good Regulatory Practice
Dobra regulatorna praksa
Refining Experimental Procedures on animals : Part 1
Usavršavanje kvaliteta EKSPERIMENTALNIH ProcedurA NA ŽIVOTINJAMA: deo I

Maggy Jennings


Specific aspects of the Directive: Assessment of actual severity
Специфични аспекти Директиве: Процена стварне озбиљности
Ethical review in Directive 2010/63 - an overview of project evaluation and the role of animal ethics committees 

Етичка ревизија у Директиви 2010/63 - преглед евалуације пројекта и улога етичких комитета за животиње

Implementing alternatives to replace the use of animals in research and testing
Примена алтернативних решења да се замени употреба животиња код истраживања и тестирања
Improving animal housing and care
Побољшање смештаја и неге животиња