Инфективне болести

 

Настава на предмету Инфективне болести траје два сесместра и њен садржај налази се на сајту Катедре. Одвија се у Клиници за инфективне болести. Предавања се одржавају у слушаоници Клинике, а вежбе на клиничким одељењима.


Студент је дужан да присуствује свим предавањима и вежбама. Провера присуства предавањима обавља се прозивањем студената на крају предавања, а присуство потврђује печатом у картону, који је студент дужан да редовно носи са собом. Присуство вежбама потврђује се на крају вежби потписом у картону од стране наставника односно сарадника који практичну наставу изводи. Вежбе се одвијају у групи коју води наставаник односно сарадник, један или два семестра.

Студент може оправдано изгубити највише две вежбе, које надокнадјује у договору са наставником.Присуство предавањима је такође обавезно, а изгубљена предавања, којих може бити највише 20%, студент надокнађује тако што у договору са наставником односно сарадником пише писмени рад којим обрађује материју која је била предмет предавања.


За вежбе на клиничким одељењима студент користи искључиво платнени мантил Катедре, који добија пре почетка предавања, и дужан је да га врати на крају вежби. Мантил добија у гардероби Клинике, при чему у њој оставља своје ствари за које узима број, а ако ствари нема дужан је да остави одговарајући идентификациони документ који подиже при враћању мантила. Невраћање мантила сматра се крађом, па се одлуком Декана строго кажњиво и повлачи мере дисциплинксе и материјалне одговорности. Студент не оставља у гардероби ствари од вредности, новац мобилне телефоне и слично, и Катедра за њих не одговара ако се оставе у гардероби. Употреба мобилних телефона забрањена је за време наставе, као и пушење у простору Клинике за инфективне болести.


Поред платненог мантила студент за сваку вежбу добија маску за једнократну употребу и дужан је да је носи све време одвијања практичне наставе.
За вежбе на одељењу са великим ризиком инфекције студент поред платненог мантила добија и додатни заштитни мантил за једнократну употребу а по потреби и ПВЦ рукавице које користи за преглед, о чему се посебно брине рукоковдилац вежби, који даје и сва друга упутства о потребним мерама заштите од инфекције.

У оквиру наставе планирана су три коликовијума која тематиком прате спроведену теоријску наставу. Предмет колоквијума, место и време њиховог одржавања објављује се најмање две недеље раније на сајту и огласној табли Катедре, која се налази у ходинику слушаонице, Студент је дужан да положи сва три колоквијума пре испита. После сваког колоквијума постоји и поправни, који се одржава до две недеље по редовном колоквијуму.
На почетку школске године Катедра објављује теме изборне наставе. Како је број студената који могу да обаве изборну наставу ограничен заинтересовани студентни треба да се јаве одмах по објављивању тема надлежном наставнику, односно адиминстратитвном секретару катедре. Пред и рокови изборне наставе налазе се и на сајту Катедре.

Испит из инфективних болести одвија се у роковима које одредјује Статут факултета.
Спискови за испит објављују се на огласној табли катедре.
Распоред студената по наставницима који их испитију долази из Деканата Медиинског факултета, где се прави на основу посебно заштићеног компјутерског програма и Катедра нема утицаја на то. Шеф Катедре изузетно може у случају изненадне спречености наставника одредити другог који обавља испит.


Распоред по датумима објављује наставник по добијању списка студената и евентуална корекција датума полагања врши се изузетно, само из оправданих разлога уз договор наставника и студента, и то само у време трајања рока.
Испит је јаван и одвија се у просторијама Клинике односно на одељењу наставника који испитује. Испит се састоји из практичног дела у којем студент узима анамнезу и врши физички преглед болесника и то уноси у посебан формулар који добија на почетку испита.
На теоретском делу испита студент извачи три питања из „банке питања" која је идентична за све испитиваче, а обухвата све области инфектологије обрадјене на предавањима и практичној настави.
Оцена поред резултат практичног и теоретског дела испита обавезно укључује и оцене са колоквијума, односно податке о присуству практичној и теоретској настави,унесене у картон који је студент дужан да на испиту прикаже.
Испит се потврдјује дан пред полагање, односно у петак за понедељак, најдаље до 13 часова, када се предаје индекс. Услов за полагање испита је и положен колоквијум из специјалне епидемиологије.
Поништавање испита, одсно жалбе на његову регуларност, врши се у складу са Статутом факултета.
Све актуелне податке који се односе на наставу Катедра благовремено објављује на сајту односно огласној табли, и саопштавају их благовремено наставници и сарадници.

 

Актуелни шеф катедре је Проф.др Јован Ранин, који се налази на Одељењу за ХИВ и АИДС, заменик шефа је Доц.др Јасмина Полуга, а секретар Кл.Асс. др Никола Митровић, којима се студенти могу обратити за све додатне информације