Клиничка биохемија

Циљ специјализације

Клиничка биохемија је медицинска дисциплина која омогућава стицање и коришћење биохемијских знања у циљу сагледавања хемијске основе нормалних и патолошких процеса у људи. Делатности у оквиру клиничке биохемије укључују анализу телесних течности, ћелија и ткива, и интерпретацију добијених резултата. Опсег клиничке биохемије варира од земље до земље због израженог преклапања са хематологијом, имунологијом, молекуларном биологијом и микробиологијом.

 

Иако досадашња организација специјализација које школују кадрове за рад у лабораторијама у нашој земљи, омогућава да дипломирани фармацеути-смер медицинска биохемија, обављају активности у клиничко-биохемијским лабораторијама, потребе за специфичним медицинским знањима која се могу стећи само у току основних студија медицине на Медицинском факултету, условљавају неопходност да у свакој клиничко-биохемијској лабораторији учествује лекар специјалиста клиничке биохемије.

 

Специјализација из клиничке биохемије би требало да омогући образовање кадрова који ће одговорити низу потреба савремене лабораторије. Лекар специјалиста клиничке биохемије мора поседовати основна знања биохемије и мора бити у могућности да стечена знања у складу са клиничким потребама, на најадекватнији начин, примени у дијагностици обољења, планирању и праћењу терапије. Осим што мора да обезбеди компетентан лабораторијски сервис, лекар специјалиста клиничке биохемије дакле, мора да буде оспособљен за улогу консултанта ординирајућим лекарима и да кроз сарадњу са њима учествује у интерпретацији лабораторијских резултата.

 

Циљ специјализације из клиничке биохемије је стицање знања и вештина који лекара специјалисту клиничке биохемије оспособљавају за:

I

Постављање индикација за одређене биохемијске процедуре

II

Адекватно сакупљање и чување узорака

III

Примену одговарајућих аналитичких техника и принципа

IV

Методолошку евалуацију аналитичких резултата

V

Клиничку процену лабораторијских анализа

VI

По потреби активно учешће у клиничким тимовима

VII

Праћење научних токова, примену научних сазнања и континуирани развој лабораторијске дијагностике

VIII

Вођење лабораторије и контролу квалитета

 

Као резултат ових активности лекар специјалиста клиничке биохемије би требало да има директан и значајан утицај на лечење пацијената.

 

Специјализација из клиничке биохемије треба да обезбеди стварање стручњака који ће организовати и надгледати рад лабораторијског одсека у здравственој организацији и који ће моћи да оствари улогу у успостављању везе између брзог развоја лабораторијске науке и технологије и растућих знања о карактеристикама појединих болести.

 

Специјализација из клиничке биохемије траје 48 месеци и обухвата лабораторијски стаж (22 месеца), рад у специјализованим лабораторијама и клинички стаж на специјализованим одељењима (17 месеци) и двосеместралну наставу (9 месеци).

 

Детаљан програм ове специјализације доступан у оквиру- Основних специјализација