Студент продекан


Студент продекан је члан Колегијума декана Медицинског факултета који артикулише све студентске захтеве и интересе на највишим инстанцама факултета. Дужности и обавезе, начин избора и разрешења студента продекана регулисане су Члановима 39-42 Статута Студентског парламента и Чланом 79 Статута Медицинског факултета.
“ Члан 79 Статута Медицинског факултета
...
Студентски парламент бира и разрешава студента продекана и представнике студената у органима управљања Факултета.
Мандат студента продекана траје годину дана.“

Оваква демократска процедура избора студента продекана на снази је од 2000. године (од 2000. до 2004. године, студента продекана бирало је Научно-наставно Веће Медицинског факултета на предлог Студентског парламента), када су одржани први демократски избори за студентске представнике. До 2000. године, студент продекан биран је на принципу политичке подобности.