Примењена истраживања bluearr_img

Докторске студије bluearr_img

Модул докторских академских студија

Примењена истраживања у медицини спорта и моторним вештинама

 

Трајање и циљеви програма

Докторске академске студије Медицинског факултета, модул "Примењена истраживања у медицини спорта и моторним вештинама" се организују као трогодишње студије. Укупан број ЕСПБ бодова је 180. Циљ студија је да омогући стицање свеобухватних теоријских и истраживачких компетенција у области примењених истраживања у медицини спорта и моторним вештинама. Студије су засноване на мултидисциплинарној платформи механизама, фактора адаптације и модулације моторних и психофизичких спсобности код здравих, спортиста и код болести и стања код којих су функционалне и/или моторне способности нарушене.

 

Структура програма

Структуром и садржајем обавезних и изборних предмета обухваћене су: базичне теме (анатомија, биомеханика, медицинска физиологија, генетика и имунологија); специфичности адаптације свих органских система у одговору на физичку активност и њихова интегративно-хијерархијска повезаност; специфичне теме везане за спорт и моторне вештине; физичка активност у превенцији и терапији, као и значајни клинички синдроми.

 

Структура ових студија садржи листу обавезних и изборних предмета, као и активности чија се настава одвија у прва три семестра студија.

 

Семестар

Структура и садржај

I

 

Обавезни заједнички предмети: Методологија научно-истраживачког рада (4ЕСПБ); Статистика за истраживаче у области биомедицинских наука (базични курс) (5ЕСПБ); Истраживачка етика (1 ЕСПБ); Активности: есеји презентације, публикације (10 ЕСПБ) Ротације између истраживачких јединица (10 ЕСПБ)

30 ЕСПБ

II

 

Обавезни предмети специфични за модул Механизми одговора организма на физичку активност (5 ЕСПБ); Испитивања функционалне и моторне способности (5 ЕСПБ); Клинички синдроми и стања у области медицине спорта и физичке активности (5 ЕСПБ). Активности: есеји презентације, публикације (10 ЕСПБ) Ротације између истраживачких јединица (5 ЕСПБ)

30 ЕСПБ

III

 

Изборни предмет (1 од 12 понуђених)* (5 ЕСПБ) Активности: есеји презентације, публикације (10 ЕСПБ); Израда докторске дисертације-студијски истраживачки рад (15 ЕСПБ)

30 ЕСПБ

IV

Израда публикација и докторске дисертације

Есеји, презентације индивидуалног рада кандидата, публиковање (15 ЕСПБ); Израда докторске дисертације-студијски истраживачки рад (15 ЕСПБ)

30 ЕСПБ

V i VI

Израда докторске дисертације

Израда докторске дисертације-студијски истраживачки рад  (30 ЕСПБ)

60 ЕСПБ

*Детаљан списак и опис предмета видети под Структура програма

 

Реализација програма

Програм ће се реализовати уз коришћеље савремених истраживачких метода у Клиникама и Истраживачким лабораторијама Медицинског факултета Унверзитета у Београду,

 

Услови уписа на студијски програм су:

ОПШТИ: Завршенe интегрисанe академскe студијe из медицинских наука у трајању од 6 година (360 ЕСПБ); или академскe студијe Филозофског факултета-одсек психологија, Факултета за спорт и физичко васпитање и Факултета за специјалну едукацију и рехабилитацију, када су студенти на претходним нивоима студија остварила најмање 300 ЕСПБ;

СПЕЦИФИЧНИ: средња оцена из претходног степена студија најмање 8, знање енглеског језика на нивоу средњег курса, одговарајуће компјутерске вештине. Пожељне су препоруке везане за бављење научно-истраживачким радом.

 

Сваки пријављени кандидат биће позван на интервју пред комисијом коју чине чланови Програмског савета.

По завршетку студијског програма стиче се назив: доктор медицинских наука - смер примењена истраживања у спорту и моторним вештинама.

 

Програмски савет: Проф. др Љубица Константиновић, Академик Проф. др Драган Мицић, Проф. др Марко Бумбаширевић, Проф. др Томислав Јовановић, Проф. др Сања Мазић