Јавно здравље

 

ДОКТОРСКЕ СТУДИЈЕ ИЗ ЈАВНОГ ЗДРАВЉА

 

 

Докторске студије на Медицинском факултету Универзитета у Београду - смер ЈАВНО ЗДРАВЉЕ трају три године и носе 180 ЕСПБ. Имају пет обавезних предмета који се слушају на првој години студијског програма и 13 изборних од којих би докторанди требало да изаберу и слушају три на другој години. Обавезна јавно здравствена ротација се односи на детерминанте здравља током које би докторанди требало да обраде једну тему која се односи на област из које ће радити дисертацију и да публикују рад. Студијски истраживачки рад докторанада обухвата писање семинарских радова, есеја и публикација са индивидуалном и групном презентацијом резултата истраживања. Трећа година студија је предвиђена за израду докторске дисертације.

 

Циљ студијског програма је да омогући стицање свеобухватних теоријских и истраживачких компетенција у области јавног здравља, а посебно проучавања детерминанти здравља, истраживања здравствене политике и менаџмента, здравственог система, промоције здравља, животне и радне средине, при чему се истраживачи оспособљавају за извођење мултидисциплинарних, интегрисаних и партиципаторних јавноздравствених истраживања, користећи методе резличитих наука: епидемиологије, биостатистике, медицинске антропологије и социологије, здравствене економике, политике.

 

Услови за упис на студијски програм су:

 

  • ОПШТИ: завршен интегрисани академски студијски програм из медицинских наука у трајању од 6 година (360 ЕСПБ), ИЛИ завршене академске студије (основне + дипломске) из других области (300 ЕСПБ). Право уписа директно у другу годину имају кандидати са завршеним академским специјалистичким студијама на Медицинском факултету, после завршених интегрисаних академских студија из медицинских наука (60 ЕСПБ) ИЛИ кандидати са завршеном академском специјализацијом из Јавног здравља (60 ЕСПБ), ИЛИ завршеним дипломским академским студијама - мастер из Здравствене политике и менаџмента (60 ЕСПБ) ИЛИ из Јавног здравља (60 ЕСПБ) уз прописане услове полагања педмета који нису били обухваћени наведеним програмима.
  • СПЕЦИФИЧНИ: средња оцена из претходног степена студија најмање 8, знање енглеског језика на нивоу средњег курса, одговарајуће компјутерске вештине, пожељне препоруке везане за бављење научно-истраживачким радом. Сваки пријављени кандидат биће позван на интервју пред комисијом коју чине потенцијални ментори и чланови Програмског савета докторских студија из јавног здравља.

 

Током овог студијског програма се очекује да студенти буду оспособљени за извођење свих фаза јавноздравствених истраживања, укључујћи и дисеминацију истраживачких резултата и етичка разматрања, као и да примењују квантитативне и квалитативне истраживачке методе, методе евалуације и методе одлучивања које одговарају широком спектру дисциплина повезаних са јавним здрављем - превенцијом поремећаја здравља, продужавањем живота и унапређењем здравља помоћу организованих напора друштва.

 

По завршетку овог студијског програма стиче се назив: доктор медицинских наука (смер јавно здравље).