Докторске студије bluearr_img

Молекуларна медицина

 

ДОКТОРСКЕ СТУДИЈЕ ИЗ МОЛЕКУЛАРНЕ МЕДИЦИНЕ НА МЕДИЦИНСКОМ ФАКУЛТЕТУ УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ

 

Циљ:

Првенствена намена докторских студија из молекуларне медицине је квалитетно образовање истраживача, који би после завршених студија требало да стекну базично разумевање молекуларних механизама настанка болести, разумевање техника молекуларне и ћелијске биологије у дијагностици као и потенцијалној примени у терапијским интервенцијама. Поред тога, они би требало да буду оспособљени за критичку анализу научне и медицинске литературе, уочавање научних проблема и њихово решавање, писање научног пројекта, организовање рада истраживачке групе и руковођење научним пројектом, као и за презентацију научних резултата на научним скуповима и у научним часописима. Докторске студије из молекуларне медицине би требало да постану извор квалитетних и модерних универзитетских наставника, који ће бити спремни да одговоре потребама за све вишим стандардима образовања на пољу биомедицинских наука и медицине.

 

ПЛАН НАСТАВЕ

Докторске студије из молекуларне медицине на Медицинском факултету Универзитета у Београду трају три године (180 ЕСПБ). Састоје се из дела у којем се обавља формална едукација кроз наставне модуле, семинаре и лабораторијску ротацију, као и из истраживачког програма који води ка дипломи доктора наука.

 

Током докторских студија, студент је обавезан да похађа и положи 4 обавезна и 1 изборни наставни модул. Обавезни предмети слушају се током прва 2 семестра, а изборни у трећем семестру.

 

 

a.      Наставни модули:

Обавезни

 • Методологија научно-истраживачког рада, која се састоји од модула
 • Биостатистика
 • Молекуларна генетика човека
 • Основи ћелијске биологије

 

Изборни

 • Молекуларна и ћелијска имунологија
 • Ћелијска сигнализација
 • Молекуларни механизми деловања лекова
 • Неуробиологија
 • Молекуларна онкологија
 • Молекуларна патологија болести
 • Молекуларна микробиологија
 • Хомеостаза ћелија, органа и органских система

 

b.     Лабораторијска ротација

Сваки студент током прве и друге године треба да проведе одређено време у лабораторијама Института за хуману генетику, Института за судску медицину, Института за медицинску и клиничку биохемију и Института за микробиологију и имунологију Медицинског факултета, да би упознао и савладао различите методологије истраживања из домена молекуларне и ћелијске биологије, неопходне за наставак студија и истраживачки рад. Вештине које треба савладати током ових ротација обухватају основне принципе рада са културама ћелија, анализе нуклеинских киселина, методе молекуларне генетике, имунохемијске анализе и основне принципе проточне цитофлуориметрије. Савладавање ових вештина потврђује одговорни наставник.

 

c.       Семинари ("Journal Club")

Током читавих студија студент је обавезан да присуствује и активно учествује на семинарима типа "Journal Club". На семинарима ће се по посебном распореду приказивати резултати релевантних истраживања из најновије научне литературе, као и презентација резултата сопствених истраживања студената докторских студија. Циљ ових семинара је да развије критичку анализу савремене научне литературе, као и да омогући стицање способности за презентовање сопствених резултата истраживања.

 

d.     Истраживачки рад, писање и одбрана докторске дисертације

Најзначајнији део докторски студија је активност у оквиру истраживачког пројекта који ће омогућити добијање одговарајућих научних резултата неопходних за писање и одбрану докторске дисертације.

По правилу, истраживачки рад кандидата се од уписивања докторских студија одвија у одговарајућој истраживачкој лабораторији. Ово истраживање је под супервизијом ментора, који је дужан да обезбеди одговарајуће техничке и материјалне услове за истраживање.

Део истраживања је могуће обавити и у некој лабораторији ван Медицинског факултета, у земљи или иностранству, у оквиру успостављене научне сарадње или у оквиру међународног пројекта.

 

Пријава и одбрана докторске дисертације регулисана је посебним правилником.

 

 

 

Семестар у коме се слуша

Назив предмета

Статус предмета

ЕСПБ

I   семестар

 

Методологија научно-истраживачког рада

обавезни

5

Биостатистика (базични курс)

обавезни

5

II   семестар

 

Молекуларна генетика човека

обавезни

7.5

Ћелијска биологија

обавезни

 

7.5

 

 

 

III  семестар

 

 

 

 

 

Молекуларна и ћелијска имунологија

изборни

 

5

 

Неуробиологија

изборни

 

5

 

Молекуларна онкологија

изборни

 

5

Молекуларна патологија болести

изборни

 

5

Молекуларна микробиологија

изборни

 

5

 

Хомеостаза ћелија, органа и органских система

изборни

 

5

Ћелијска сигнализација

изборни

 

5

 

Молекуларни механизми деловања лекова

изборни

 

5