Докторске студије bluearr_img

Пулмологија

 

ДОКТОРСКЕ СТУДИЈЕ ИЗ ПУЛМОЛОГИЈЕ

 

Докторске студије на Медицинском факултету Универзитета у Београду - смер ПУЛМОЛОГИЈА трају три године и носе 180 ЕСПБ.  Имају четири обавезна предмета (три се слушају на првој години, а један на другој години) и осам изборних предмета од којих би докторанти требало да изаберу и слушају један на другој години студија.

Услови уписа на студијски програм су:

-      општи: завршен интегрисани академски студијски програм из медицинских наука у трајању од 6 година (360 ЕСПБ). Право уписа директно у другу годину имају кандидати са завршеним академским специјалистичким студијама на Медицинском факултету, после завршених интегрисаних академских студија из медицинских наука (60 ЕСПБ),

-      специфични: средња оцена из претходног степена студија најмање 8, знање енглеског на нивоу средњег курса, одговарајуће компјутерске вештине; пожељне су препоруке везане за бављење научно-истраживачким радом. Сваки пријављени кандидат биће позван пред комисију коју чине потенцијални ментор и чланови Програмског савета докторских студија из пулмологије.

      Циљ:

      Циљ студијског програма је да омогући стицање цвеобухватних теоријских и истраживачких компетенција у области пулмологије, при чему се истраживачи оспособљавају за извођење истраживања из области пулмологије, као и инвазивних и неинвазивних дијагностичких метода и метода процењивања терапијске ефикасности. Поред тога, истраживачи би требало да буду оспособљени за критичку анализу научне и медицинске литературе, уочавање научних проблема и њихово решавање, писање научног пројекта, организовање рада истраживачке групе и руковођење научним пројектом, као и презентацију научних резултата на научним скуповима и у научним часописима.

      План наставе:

      Докторске студије из пулмологије се састоје из дела у којем се обавља формална едукација кроз наставне модуле, семинаре и ротације између истраживачких јединица, као и из истраживачког програма који води ка дипломи доктора наука.

      Током докторских студија, студент је обавезан да похађа и положи четири обавезна и један изборни наставни модул. Обавезни предмети се слушају током прве и друге године, а изборни у другој години студија.

а.   Наставни модули:

      Обавезни

        1.        Методологија научно-истраживачког рада

        2.        Биостатистика (базични курс)

        3.        Клиничка пулмологија: методе и истраживачки проблеми

        4.        Биостатистика (виши курс)

      Изборни

1.   Мултисистемска саркоидоза

2.   Дифузна обољења плућног интерстицијума

3.   Палијативно лечење и збрињавање у респираторним оболењима

4.   Тумори плућа, плеуре и медијастинума

5.   Хроничне болести дисајних путева

6.   Супуративне инфекције плућа и плеуре

7.   Туберкулоза

8.   Хиповентилациони синдром

 

б.   Ротације између истраживачких јединица

 

ц.   Семинари

      Током читавих студија студент је обавезан да присуствује и активно учествује на семинарима. На семинарима ће се по посебном распореду приказивати и презентовати резултати сопствених истраживања студената током докторских студија, као и резултати релевантних истраживања из најновије научне литературе.  Циљ ових семинара је да развије критичку анализу резултата сопственог истраживања и резултата из савремене научне литературе, као и да омогући стицање способности за презентовање сопствених резултата истраживања.

 

д.   Истраживачки рад, писање и одбрана докторске дисертације

      Најзначајнији део докторских студија је активност у оквиру истраживачког пројекта који ће омогућити добијање одговарајућих научних резултата неопходних за писање и одбрану докторске дисертације.

      По правилу, истраживачки рад кандидата се од уписивања одвија у одговарајућој истраживачкој лабораторији. Ово истраживање је под супервизијом ментора, који је дужан да обезбеди одговарајуће техничке и материјалне услове за истраживање.

      Део истраживања је могуће обавити и у некој лабораторији ван Медицинског факултета, у земљи или иностранству, у оквиру успостављене научне сарадње или у оквиру међународног пројекта.

      Пријава и одбрана докторске дисертације регулисана је посебним правилником.

      По завршетку овог студијског програма стиче се назив: доктор медицинских наука (смер: пулмологија).

 

 

Листа предмета  на студијском  програму докторских студија из пулмологије

 

Р.б

Ш

Назив предмета

Статус

предмета

Часова активне наставе

 

ЕСПБ

Наставник/наставници на предмету

Предаbања

Студијски истражи-вачки рад

1

Ген_м01

Методологија научно-истраживачког рада

Обавезни

3

0

5

Проф. др Сандра Б. Шипетић-Грујичић

Проф. др Весна Бјеговић

Проф. др Зоран Тодоровић

Проф. др Соња Вучковић

Проф. др Снежана Симић

2

Ген_м02

Биостатистика (базични курс)

Обавезни

3

0

5

Проф. др Татјана Иле

Проф. др Слободанка Јаношевић

3

Пулм_м01

Клиничка пулмологија: методе и истраживачки проблеми

Обавезни - Пулмо

3

7

10

Проф. др Предраг Ребић

Проф. др Марија Митић-Миликић

Проф. др Виолета Вучинић

Проф.др Драгана Јовановић

Проф. др Драгица Пешут

Проф. др Бранислава Миленковић

Проф др. Људмила Нагорни-Обрадовић

Проф. др Весна Шкодрић-Трифуновић

Проф. др Предраг Минић

Доц. др Алекдандра Илић

Доц. др Миодраг Вукчевић

Доц. др Ружа Стевић

4

Епд_м03

Биостатистика (виши курс)

Обавезни - Пулмо

2

2

5

Проф. др Татјана Иле

Проф. др Јелена Маринковић

5

Ген_м03-2

Есеји и презентације индивидуалног рада кандидата, публиковање

Други

0

4

5

 

6

 

Ротације између истраживачких јединица

Други

0

0

5

 

7

Пулм_м02

Мултисистемска саркоидоза

Изборни

- Пулмо

2

 

5

Проф др Виолета Вучинић

Проф др Драгана Јовановић

Проф др Бранислава Миленковић

Проф др Драгица Пешут

Проф др Весна Шкодрић-Трифуновић

др Јелица Виденовић-Иванов

8

Пулм_м03

Дифузна обољења плућног интерстицијума

Изборни

- Пулмо

2

 

5

Проф др Виолета Вучинић

Проф др Драгана Јовановић

Проф др Бранислава Миленковић

Проф др Драгица Пешут

Проф др Александар Миловановић

Проф др Весна Шкодрић-Трифуновић

др Јелица Виденовић-Иванов

9

Пулм_м04

Палијативно лечење и збрињавање у респираторним оболењима

Изборни

- Пулмо

2

 

5

Проф Јовановић М. Драгана

Проф Виолета Михајловић-Вучинић

Проф Драган Суботић

Проф Драгица Пешут

Проф  Бранислава Миленковић

Проф Људмила Нагорни-Обрадовић

Проф Весна Шкодрић Трифуновић

Доц Александра Илић

10

Пулм_м05

Tумори плућа, плеуре и медијастинума

Изборни

- Пулмо

2

 

5

Проф Јовановић М. Драгана

Проф Драган Суботић

Проф Драгица Пешут

Проф Бранислава Миленковић

Проф Татјана Д. Пекмезовић

Проф Људмила Нагорни-Обрадовић

Доц Ружа Стевић

Др cци Даворин Радосављевић

11

Пулм_м06

Хроничне болести дисајних путева

Изборни

- Пулмо

2

 

5

Проф Бранислава Миленковић

Проф Драгица Пешут

Проф Људмила Нагорни-Обрадовић

Проф. Предраг Минић

Доц Алекдандра Илић

12

Пулм_м07

Супуративне инфекције плућа и плеуре

Изборни

- Пулмо

2

 

5

Проф др Драгица П. Пешут

Доц др Милош Љ. Марковић

Проф др Иван В. Боричић

Доц др Наташа З. Опавски

Проф др Бранислава А. Миленковић

Проф др Људмила М. Нагорни-Обрадовић

Проф др Драгана М. Јовановић

Проф др Драган Р. Суботић

Проф др Весна М. Шкодрић-Трифуновић

Проф др Марија М. Митић-Миликић  

13

Пулм_м08

Туберкулоза

Изборни

- Пулмо

2

 

5

Проф др Драгица П. Пешут

Проф др Бранислава Ђ. Савић

Доц др Драгана М. Вуковић

Проф др Иван В. Боричић

Проф др Владимир С. Трајковић

Проф др Људмила М. Нагорни-Обрадовић

Проф др Виолета В.. Вучинић

Проф др Драгана М. Јовановић

Проф др Весна M. Шкодрић-Трифуновић

Проф др Предраг M. Ребић

Dr Sci Med Јелица Љ. Виденовић-Иванов

15

Пулм_м09

Хиповентилациони синдром

Изборни

- Пулмо

2

 

5

Доц. др Миодраг Вукчевић

Проф. Др Марија Митић Миликић

Проф Др Бранислава Милeнковић

Проф Др Предраг Минић

 

15

 

Есеји и презентације индивидуалног рада кандидата, публиковање

Трећи

О

5

 

30

 

16

 

Есеји и презентације индивидуалног рада кандидата, публиковање

Четврти

О

5

 

30

 

17

 

Израда докторске  дисертације

Пети и шести

Студијски истраживачки рад

60

 

 

 

 

Програмски савет докторских студија из пулмологије чине следећи наставници:


  1. Проф. др Бранислава Миленковић - руководилац
  2. Проф. др Драгана Јовановић
  3. Проф. др Виолета Михаиловић-Вучинић
  4. Проф. др Драгица Пешут

 

 

 

 

 

Семестар у коме се слуша

Назив предмета

Статус предмета

ЕСПБ

 

I   семестар

 

Методологија научно-истраживачког рада

обавезни

5

 

Биостатистика (базични курс)

обавезни

5

 

II   семестар

 

Клиничка пулмологија: методе и истраживачки проблеми

обавезни

10

Биостатистика (виши курс)

обавезни

5

 

 

 

III  семестар

 

 

 

 

 

 

 

 

Мултисистемска саркоидоза

изборни

 

5

 

Дифузна обољења плућног интерстицијума

изборни

 

5

 

Палијативно лечење и збрињавање у респираторним оболењима

изборни

 

5

 

Tумори плућа, плеуре и медијастинума

изборни

 

5

 

Хроничне болести дисајних путева

изборни

 

5

Супуративне инфекције плућа и плеуре

изборни

 

5

 

Туберкулоза

изборни

 

5

 

Хиповентилациони синдром

изборни

 

5