Интегрисане академске студије

Друга година

Током друге године студија, поред опште-образовних предмета (Енглески језик у медицини 2) студенти стичу знање из базичних медицинских наука ( Медицинске физиологије, Медицинске биохемије и хемије, Микробиологије, Имунологије и Епидемиологије ) и знање и вештине неопходне за савладавање наставног програма клиничких предмета (Основи клиничке праксе 2).Основни циљ студијског програма интегрисаних академских студија медицине је оспособљавање доктора медицине за примену научних и стручних достигнућа у превенцији, дијагностици и терапији болести, укључујући промовисање здравог начина живота, правних и моралних вредности, а све у складу са принципима добре научне и клиничке праксе.


Циљеви студијског програма

Посебни циљеви програма су:

  • Настава заснована на научним принципима (пракса заснована на науци) и њихова примена
  • разумевање здравља и промовисање здравих стилова живота
  • стицање знања о биолошким функцијама организма, узрочницима и механизмима настанка болести, превенцији обољења и лечењу болести
  • стицање знања о репродуктивном здраљу
  • стицање клиничких вештина у врхунским институцијама здравственог система, што обезбеђује компетентност за извођење основних дијагностичких и терапијских процедура.
  • оспособљавање за коришћење нових технологија у медицини као и информационих система
  • упознавање са организацијом и функционисањем здравственог система

 

У односу на допунске аспекте студијског програма, доктори медицине усвајају и биоетичке принципе као и принципе професионалног понашања, развијају способност за научноистраживачки рад и висококвлалитетан клиничко-стручни рад, развијају способност ефикасног коришћења нових биотехнологија и припремају се за континуирано перманентно учење кроз рад.

 

Све заједно, циљеви медицинског курикулума обезбеђују знање и клиничке вештине, неопходне за самостални рад у професији. Циљеви курикулума нашег факултета поклапају се са циљевима медицинске професионалне едукације медицинских факултета европског академског простора.