Интегрисане академске студије

Прва година

Наставни план студијског програма омогућава да студент током прве године студија усвоји основна знања из базичних медицинских и академско образовних наука ( Хумана генетика, Анатомија, Хистологија и ембриологија, Медицина и друштво, Енглески у медицини 1) као и стручно - апликативних предмета (Основи клиничке праксе 1 и Прва помоћ).

 

Сврха студијског програма

Медицински факултет у Београду је државна образовна и научна институција са великом традицијиом у наставно-образовном, здравственом и научно истраживачком раду. Основна сврха интегрисаних академских студија медицине је да омогући највише академске стандарде и обезбеди стицање медицинских знања и вештина у складу са потребама друштва за високообразованим кадровима који могу да прате брз развој медицинске науке и праксе који су пројектовани националним развојем.


Медицински факултет у Београду је стратешки опредељен за развој високог образовања у складу са Болоњском декларацијом (19.06.1999.) коју је наша земља потписала 2003. године, Законом о високом образовању Републике Србије, (Службени Гласник 106/6) препорукама и стандардима WFME (Светске федерације за медицинску едукацију), Лисабонском конвенцијом о признавању квалификација у високом образовању ( 11. 04. 1997), који је наша земља ратификовала 2003. године, Статутом Универзитета у Београду (Гласник Уиверзитета у Београду 131/06) и Статутом Медицинског факултета у Београду из 2007. године. Овај студијски програм промовише  европске принципе рационализације наставних програма, увођење нових типова наставе и метода континуираног рада студената, као и учешће студената као партнера у процесу образовања.


Интегрисане академске студије медицине имају за циљ ефикасно студирање са стицањем високог нивоа компетенције дипломираних студената који постају равноправни партнери својих колега у европском академском простору.


Да би остварио своју мисију, факултет је трајно опредељен за унапређење квалитета високог образовања из области медицине, који омогућава укључивање у јединствени систем европског  високог образовања. Због тога је основан Центар за обезбеђење квалитета и унапређење наставе, који кординира све послове из области медицинске едукације као и контролу њеног квалитета. Центар је основан одлуком Наставно-научног већа 22. 03. 2005. године са циљем да развија методологију за унапређење свих облика наставе на Медицинском факултету у Београду, посебно методологије за контролу и обезбеђење квалитета.


Наставни планови и програми наставе су усклађени са програмима европских медицинских факултета (са аспекта квалитета, обима и методолошког приступа). Програмски садржаји подлежу процесу акредитације, коју обавља Комисија за акредитацију и Наставно-научно веће Медицинског факултета у Београду. По увођењу новог курикулума, акредитација и реакредитације наставних планова и програма се одвија сваке године, због корекције програма које диктира успешност њихове реализације у претходној школској години. Зато Комисија за акредитацију наставних планова и програма тесно сарађује са Комисијом за праћење и унапређење наставе која анализира проблеме и даје препоруке за њихово отклањање за следећу академску годину. Ове Комисије у свом саставу имају и студентске представнике који су активно укључени у дефинитивно обликовање програма.

Нови курикулум факултета обезбеђује и обуку студената за коришћењем нових технологија као и информационих система у професионалном раду.

 

Орјентација ка професији утемељеној на базичној науци омогућава континуирано усавршавање доктора медицине у областима његовог стручног рада.