Интегрисане академске студије

Трећа година

Наставним планом треће године студија обухваћени су предмети из категорије базичних медицинских наука (Патологија, Патолошка физиологија и Фармакологија и токсикологија), клиничких знања и вештина (Клиничка пропедевтика, Радиологија и нуклеарна медицина), као и Медицинска статистика и информатика.


Компетенције дипломираних студената

Интегрисане академске студије медицине омогућавају студентима стицање компетенције за примену медицинског теоријског знања, клиничких вештина и стандарда професионалне комуникације у току обављања стручне и научне делатности. Исходи учења су засновани на директиви 2005/36/ЕУ Европског парламента о признавању професионалних квалификација и Статуту Медицинског факултета у Београду.

Основне компетенције дипломираних студената

Најзначајније компетенције доктора медицине су:

  • медицинско знање из оних наука на којима је заснована медицина и разумевање научног метода што укључује и основе мерења биолошких функција, процену научно утврђених чињеница и анализу података
  • разумевање структуре, функције и понашање здравих и болесних особа, као и однос између стања здравља и физичког и социјалног окружења особе
  • одговарајуће познавање клиничких дисциплина и праксе које знање обезбеђује студенту да стекне кохерентну слику о менталним и физичким обољењима, о медицини са становишта превентиве, дијагнозе и терапије и о репродукцији човека.
  • потребно клиничко искуство стечено под одговарајућим надзором у здравственој установи неопходно за професионални рад

Специфичне компетенције доктора медицине

Поред општих компетенција, посебни исходи процеса учења имају значај за професионални рад доктора медицине, јер омогућавају:

  • унапређење професионалних односа са пацијентима и колегама, уз поштовање личности пацијента и колега, без предрасуда у односу на језик, културу, пол, расу и начин живота 
  • разумевање права пацијента да одбије лечење или учешће у наставним или истраживачким активностима.
  • поштовање лекарске тајне, у складу са професионалним етичким кодексом који обавезује лекаре да чува информације о пацијентима као поверљиве и одаје их без пристанка само у изузетним околностима тј. ако су пацијент или друге особе изложене ризику.

 

Дипломирани студент медицине треба да поседује знање и разумевање правних и етичких питања релевантних за медицинску праксу, свест о моралној и етичкој одговорности у збрињавању сваког пацијента као и свест о личним и професионалним ограничењима и спремност да се потражи помоћ онда када је потребна.

 

Компетенције дипломираних студената медицине се не разликују од компетенције дипломираних студената на осталим медицинским факултелима у оквиру европског академског простора.