Студијски програм/студијски програми : Сестринство

Врста и ниво студија: ОАС

Назив предмета: Хигијена и превентивна медицина

Наставник (Презиме, средње слово, име): проф. др Горан Белојевић, проф. др Драга Плећаш

Статус предмета: Обавезан

Број ЕСПБ: 3

Циљ предмета

Циљ предмета је да оспособи студенте  да препознају и процене основне факторе ризика из животног окружења (загађење ваздуха, земљишта, воде, хране, отпадних материја, буке и вибрација, школска средина, болничка средина) који могу довести до оштећења здравља. Поред тога, дају се основна знања и вештине у процени понашања и навика, а посебно у вези физичке активности,  које су у основи најчешћих акутних и масовних хроничних незаразних болести.

Исход предмета

По завршетку наставе из Хигијене и превентивне медицине, студент је оспособљен да мериторно процењује резултате мерења фактора ризика из животне средине, школске средине и болничке средине и њихов ефекат на здравље, да предлаже мере превенције и учествује у санацији и очувању животне средине, школске средине, болничке средине и здравља људи. Студент ће бити оспособљен да валидно саветује пацијенте у погледу понашања и навика са циљем спречавања најчешчих акутних и масовних хроничних незаразних болести.

 

Садржај предмета

Теоријска настава

Аерозагађење, клима и зрачење у животној средини.Увод у медицинску екологију. Бука и здравље, извори буке и заштита. Екотоксикологија и канцерогени. Отпадне материје. Медицинско еколошки аспекти становања и насеља. Вода за пиће. Физичка активност. Школска хигијена. Земљиште. Санитарна и лична хигијена. Хигијена у катастрофама.

 

Практична настава:Вежбе, Други облици наставе, Студијски истраживачки рад

Аерозагађење. Одређивање гасова и чађи, таложних материја,суспендованих честица и угљен-диоксида у затвореном простору. Бука, осветљење, прашина.Мерење нивоа буке.Испитивање и оцена природног осветљења.Одређивање прашине у затвореном простору. Методологија одређивања микроклиматских фактора: температуре ваздуха, релативне влажности,  брзине струјања ваздуха. Семинар:Утицај аерозагађења на климу и утицај климе на аерозагађење. Озон у тропосфери и стратосфери - ефекти на здравље. Чврсте честице и суспендоване материје у ваздуху и њихов ефекат на здравље. Ултравиолетно зрачење - УВ индекс. Штетни здравствени ефекти буке у болницама. Бука у животној средини и здравље

Здравствена исправност воде за пиће и водоснабдевање. Физички, хемијски и бактерио0лошки преглед воде за пиће.  Дезинфекција воде за пиће.. Семинар: Мониторинг квалитета воде за пиће,. Баланс воде у организму. Семинар:Стан и становање. Бактериолошки преглед воде за пиће. Дезинфекција воде за пиће. Семинар:Вода за пиће. Колоквијум из области аерозагађења, климе и микроклиме, буке, стана и становања, воде.  Санитарна хигијена:Материјали за једнократну употребу-врсте и значај. Медицински отпад у превенцији болничких инфекција. Примена мера превенције личне хигијене у настанку и ширењу болести. Санитарна карактеристика здравствених установа и санитарна књижица. Семинар: Школска хигијена. Хигијена спорта. Хигијена у катастрофама. Семинар:Хигијена у катастрофама.Колоквијум из области исхране, физичке активности, школске хигијене, санитарне хигијене, и хигијене у катастрофама

 

Литература

Јорга Ј. (Ур.) Хигијена са медицинском екологијом. Београд: Медиицински факултет, Универзитет  у Београду,  2013 (у штампи)

Васиљевић Н. (Ур.).: Практикум из хигијене и медицинске екологије за студенте медицине. Београд:  Медиицински факултет, Универзитет у Београду, 2013.

Број часова  активне наставе

Остали часови

Предавања:

 

Вежбе:

 

Други облици наставе:

Студијски истраживачки рад:

 

Методе извођења наставе

Оцена  знања (максимални број поена 100)

Предиспитне обавезе

поена

Завршни испит

поена

активност у току предавања

1-3

практични испит 

32-50

практична настава

1-3

усмени испт

12-20

колоквијум-и

2-10 + 2-10

..........

 

семинар-и

1-4