Студијски програм/студијски програми : Сестринство

Врста и ниво студија: ОАС

Назив предмета: Хистологија и ембриологија

Наставник : Проф. др Живана Ј. Милићевић

Статус предмета: обавезан

Број ЕСПБ: 3

Циљ предмета

Основни циљ предмета хистологија је да омогући студентима познавање и разумевање састава и структуре ћелија, ткива и органа у односу на њихову функцију. Основни циљ ембриологије је да омогући студентима разумевање анатомских структура и односа органа, као и разумевање патолошко-клиничких ентитета везаних за поремећаје у развићу.

 

Исход предмета

Стечена вештина руковања микроскопом, познавање основних структурних елемената ткива и органа и међусобно разликовање ткива, органских система и органа.

 

Садржај предмета

Основне микроскопске методе. Опште карактеристике структурне организације ћелије. Упознавање карактеристика ћелијских популација и ванћелијског матрикса у оквиру четири основна ткива и њихова интеграција у органе, односно микроскопске карактеристике свих органских система човечијег тела. Ембриологија проучава развиће целокупног организма: свих ћелија, ткива, органа и органских система.

Вежбе: анализа хистолошких препарата.

Семинари: припрема семинара на задату тему.

 

Литература

"Репетиторијум хистологије и ембриологије" аутора Д. Трпинца и M. Обрадовић, Медицински факултет у Београду , 2013.

 

Методе извођења наставе

Предавања, вежбе, семинари

 

 

Оцена  знања (максимални број поена 100)

Предиспитне обавезе

поена

Завршни испит

поена

активност у току предавања

5

писмени испит

60

практична настава

5

усмени испт

 

колоквијум-и

5

практични испит..........

20

семинар-и

5