Студијски програм/студијски програми : Сестринство

Врста и ниво студија: ОАС

Назив предмета: Информационе технологије у здравственој заштити

Наставник - руководилац:  Доц. др Наташа М. Милић  

Наставници: Трајковић Ж. Горан, Станисављевић M. Дејана, Јелена M. Ерић Маринковић, Татјана М. Илле, Сарадници: Иван Солдатовић, Зоран Букумирић, Светлана Бојић

Статус предмета: обавезни

Број ЕСПБ: 3

Циљ предмета

Основни циљеви предмета Информационе технологије у здравственој заштити су да омогући студентима, будућим дипломираним медицинским сестрама, стицање базичних знања и вештина информатике у здравственој заштити неопходних за: (а) адекватно коришћење података, знања и информација у систему здравствене заштите, (б) разумевање и усклађивање захтева здравствених информационих система и (в) примену информационих технологија ради унапређења здравља становништва,

Исход предмета

Овладавање знањима и информатичким вештинама неопходним за спровођење сестринских задатака и обезбеђење стандарда сестринске праксе. Ово укључује коришћење информационих технологија у процесу спровођења здравствене неге, успостављању ефективних административних система, управљању информацијама и унапређењу комуникације ради унапређења здравља популације, заједнице, породице и појединаца, као и континуираној подршци учењу.    

Садржај предмета

Теоријска настава (9 часова): Увод у здравствену информатику; Информације и њихов значај у здравству; Улога информационих технологија у дисеминацији медицинског знања; Интерактивна здравствена заштита; Здравствени информациони систем; Дизајн, имплементација, евалуација и одржавање здравствених информационих система; Електронска здравствена документација; Подршка одлучивању и пракса заснована на доказима; Телемедицина и мобилне технологије и Практична настава (вежбе, други облици наставе, студијски истраживачки рад) (21 час): Информатика у сестринству; Процена квалитета здравствених информација;

Стратегије претраживања здравствених информација на Интернету и онлајн базама података;

Извори претраживања здравствених информација на Интернету и онлајн базама података;

Идентификација информационог процеса, структура података, класификације и номенклатуре, стандардизација, тајност и безбедност; Студија случаја - Дизајн база података и упитa; Студија случаја - електронска здравствена документација, примери, коришћење, евалуација; Одлучивање подржано коришћењем  здравствених информационих система; Koмпјутерски подржано учење

Литература

1. Ерић Маринковић Ј, Коцев Н. Медицинска информатика. Доступно на http://www.mfub.bg.ac.rs/dotAsset/38236.pdf

2. Ерић Маринковић Ј, Симић С, Божовић З, Дачић М и Коцев Н. Мали речник информатике у медицини и здравству. Доступно на http://www.mfub.bg.ac.rs/dotAsset/38234.pdf

Методе извођења наставе

Настава под надзором састоји се од предавања, семинара, студија случаја и вежби (који укључују и групне дискусије предефинисаних садржаја, демонстрацију различитих алата и софтвера, и коришћење онлајн ресурса (чланака, књига, база података)), консултација и испита.

Оцена  знања (максимални број поена 100)

Предиспитне обавезе

поена

Завршни испит

поена

активност у току предавања

10

писмени испит

40

практична настава

10

усмени испт

 

колоквијум-и

20

презентација пројекта

20

семинар-и