Студијски програм/студијски програми : Сестринство

Врста и ниво студија:OАС

Назив предмета: Интензивна здравствена нега

Наставник : Проф. др Божа Трбојевић

Статус предмета: Обавезни

Број ЕСПБ: 5

Циљ предмета Савладавањем програма предмета Интензивна здравствена нега студент се припрема за приступ и колаборативни поступак са одраслим акутно и критично оболелим кроз потпуни и непрекидни процес здравствене неге и мере подршке савременим иновативним технологијама. Тежиште се ставља на диференцијалну дијагнозу и поступак сложених поблема који се виђају у популацији одраслих акутно оболелих који захтевају интензивну медицинску одршку и негу. У том смислу се студенти посебно усмеравају ка упознаванју патофизиолошких механизама наглих погоршања претходно стабилних хроничних стања и болести. Основна знања и компетенције се развијају обимним теоријским приказима и клиничким приказима на моделима и у јединицама интензивне неге.

Исход предмета Стицање знања, вештина и компетенција за самостални и тимски рад са тешко оболелим/ угроженим болесником првенствено у јединицама интензивне неге.

Садржај предмета

Теоријска настава

Основи патофизиологије акутних стања и акутизације хроничних поремећаја. Оцена обима и тежине губитка функције органа и система, ангажовања природних механизама одбране и њихов допринос у развоју и иходу тешких поремећја, обољења и стања. Брза и ефикасна тријажа и оцена водећих узрока и путева развоја оштећења. Диференцијална дијагноза и стратификација сложених, мултиорганских и мултисистемских премећаја.

Практична настава:Вежбе, Други облици наставе, Студијски истраживачки рад

Препознавање акутног погоршања или појаве тешког обољења. Савладавање примене дијагностичких алатки (мониторинг срчане и плућне функције), ултразвучне дијагностике, рендгена и ЦТ, тумачења лабораторијских података. Детаљно познавање неге дисајног пута  и одржавања дисања и оксигенације, кардиоваскуларна подршка, одржавање волумена, спречавање поремећаја ритма, препознавање претећег или развијеног шока. Препознавање дигестивног крварења, опструкције дигестивне тубе, поремећаја мотилитета дигестивних органа. Препознавање тешког поремећаја рада бубрега, оцена ацидобазног стања, одржавање филтрације, детоксикација. Брзо и ефикасно препознавање и борба против сепсе.

Литература

1. Dellinger RP. Cardiovascular management of septic shock. Crit Care Med 2003 Mar; 31(3): 946-955.

2. Warren BL, Eid A, Singer P et al. Caring for the critically ill patient. High-dose antithrombin III in severe sepsis:

a randomized controlled trial. JAMA 2001 Oct 17; 286(15): 1869-1878.

3. Abraham E, Reinhart K, Opal S et al. Efficacy and safety of tifacogin (recombinant tissue factor pathway inhibitor) in severe  sepsis: a randomized controlled trial. JAMA 2003 Jul 9; 290(2): 238-247.

4. Laterre PF, Levy H, Clermont G et al. Hospital mortality and resource use in subgroups of the recombinant human activated protein C worldwide evaluation in severe sepsis (PROWESS) trial. Crit Care Med 2004 Nov; 32(11): 2207-2218.

5. Matot I & Sprung CL. Definition of sepsis. Intensive Care Med 2001; 27(Suppl. 1): S3-S9.

6. Schumer W. Steroids in the treatment of clinical septic shock. Ann Surg 1976; 184: 333-341.

Методе извођења наставе

Предавања са коришћењем аудиовизуелнеподршке

Вежбе у јединицама интензивне неге, кабинетима за хемодијализу, одељењима за лечење опекотина и одељењима за политрауму

Одбрана и интерактивна процена семинарских радова

Оцена  знања (максимални број поена 100)

Предиспитне обавезе

поена

Завршни испит

поена

активност у току предавања

5

писмени испит

30

практична настава

5

усмени испт

40

колоквијум-и

20

..........

 

семинар-и