Студијски програм/студијски програми: Сестринство

Врста и ниво студија:ОАС

Назив предмета: Медицинска биохемија

Наставник: Проф. др Александра Исаковић

Статус предмета:обавезни

Број ЕСПБ: 3

Циљ предмета

Основни циљ предмета је да упозна студенте са:

а) аспектима ензимологије, улогом ензима у катализи биолошких реакција, механизмима регулације ензимске активности и дијагностичким значајем нефункционалних ензима плазме

б) метаболизмом угњених хидрата, липида и протеина, енергетским аспектом различитих метаболичких процеса и начинима њихове регулације у нормалним и патолошким условима

ц) организацијом ендокриног система, механизмом деловања хормона, њиховим ефектима као и поремећајима који су узроковани променама хормонског статуса

д) биохемијским  карактеристикама појединих ткива

е) принципима и могућностима лабораторијске дијагностике поремећаја насталих на нивоу ћелије, ткива и органа

Исход предмета

Знање стечено у току наставе биохемије, омогућава студенту да:

а) разуме одржавање хомеостазе биохемијских процеса кроз контролу биохемијских путева, њихову ендокрину регулацију као и улогу појединих ткива специфичних за одређене биохемијске путеве

б) разуме поремећаје који настају као резултат поремећење хомеостазе биохемијских процеса на нивоу ензима (ензимопатије), оштећења ћелија и ткива

ц) учествује у интерпретацији биохемијског налаза

Садржај предмета

Теоријска настава

 1. Формални аспекти ензимологије:структура молекула ензима; витамини као коензими; класификација ензима; регулација ензимске активности; нефункционални ензими плазме- 5 часова
 2. Добијање енергије у ћелији:  варење; циклус трикарбоксилних киселина; оксидативна фосфорилација- 3 часа
 3. Метаболизам Угљених хидрата: гликолиза; глуконеогенеза; метаболизам  гликогена;  хексозомонофосфатни пут; метаболизам фруктозе, галактозе и лактозе-5 часова
 4. Метаболизам липида:  синтеза и разградња масних киселина и енергетски аспект метаболизма масних киселина; метаболизам кетонских тела; метаболизам триацилглицерола; метаболизам холестерола; пренос липида у плазми- слободне масне киселине и липопротеини; метаболизам липопротеина - 5 часова
 5. Метаболизам протеина:реакције трансаминације; промет азота у организму; циклус синтезе урее- 3 часа
 6. Сигнални систтеми: класификација сигналних молекула; сигнални системи покренути активацијом рецептора на ћелијској мембрани: сигнални системи покренути активацијом рецептора у ћелији- 2 часа
 7. Општи аспекти ендокриног система: ендокрина регулација на нивоу хипоталамуса и хипофизе; метаболизам и механизам деловања хормона штитасте жлезде;  метаболизам и механизам деловања хормона који регулишу метаболизам калцијума;  метаболизам и механизам деловања хормона коре надбубрежне жлезде; метаболизам и механизам деловања хормона сржи надбубрежне жлезде; метаболизам и механизам деловања полних хормона; арахидонска киселина као прекурсор простагландина, тромбоксана и леукотријена- 7 часова
 8. Биохемијске карактеристике појединих ткива:  крв (еритроцити, леукоцити, тромбоцити); телесне течности (урин, ликвор); ЦНС, јетра, бубрег- 5 часова

 

Практична настава:Вежбе, Други облици наставе, Студијски истраживачки рад

 1. Нефункционални ензими крвне плазме- одређивање активност алкалне фосфатазе у серуму по методи Бертелота; одређивање активности амилазе у серуму; одређивање активности аминотрансфераза у серуму- 2 часа
 2. Угљени хидрати- одређивање концентрације глукозе у крви (PAP метода) - 2 часа
 3. Липиди- одређивање концентрације триацилглицерола у серуму (PAP метода); одређивање концентрације холестерола у серуму (PAP метода); Одређивање концентрације HDL и LDL холестерола у серуму- 2 часа
 4. Порфирини и њихови метаболити- одређивање концентрације серумског гвожђа; одређивање концентрације директног и индиректног билирубина у серуму по методи Jendraschik i Groff-a; доказивање присуства уробилиногена и уробилина у урину- 2 часа
 5. Испитивање урина- физичко хемијске особине (анализа јутарњег урина индикаторском траком; анализа седимента); биохемијске особине (одређивање концентрације креатинина по методи Jaffe; одређивање концентрације протеина биуретском методом- 2 часа

Литература

 1. Марксове Основе медицинске биохемије-клинички приступ, Дата статус, Београд, 2008
 2. Приручник за вежбе из биохемије, Симић Т., Марковић И., Петронијевић Н., Исаковић А. Медицински факултет, Београд, 2013
 3. Ензимологија кроз питања и одговоре, Симић Т, Савић Радојевић А., Пљеша Ерцеговац М., Ђукић Т.,  Медицински факултет, Београд, 2013
 4. Енергетски метаболизам кроз питања и одговоре, Марковић И., Исаковић А., Живановић Раднић Т.,  Медицински факултет, Београд, 2013
 5. Биохемијске карактеристике преноса сигнала  кроз питања и одговоре, Петронијевић Н.,  Исаковић А., Марковић И., Радоњић Н., Матић М., Станојевић Ж., Николић Т. Медицински факултет, Београд, 2013

Методе извођења наставе

Теоријска настава

Практична настава

Семинарска настава

Оцена  знања (максимални број поена 100)

Предиспитне обавезе

поена

Завршни испит

поена

активност у току предавања

10

писмени испит

50

практична настава

20

усмени испт

 

колоквијум-и

20

..........

 

семинар-и