Студијски програм/студијски програми : Сестринство

Врста и ниво студија: ОАС

Назив предмета: Медицинска социологија

Наставник (Презиме, средње слово, име): проф. др Карел Турза

Статус предмета: обавезан

Број ЕСПБ: 3

Циљ предмета

циљ предмета -да пружи:

а) информације о најзначајнијим достигнућима социологије као опште теоријске науке, и то

б) у подручјима која се у већој или мањој мери прожимају са медицином и која би требало да припадају корпусу укупног образовања сваког медицинског професионалца.

 

Исход предмета

Знање стечено у току наставе Медицинске социологије омогућава препознавање социолошке и медицинско-социолошких аспеката повезаности света, друштва и медицине - друштвена конструкција медицине и медицинска конструкција друштва

 Припремити  студенте  за успешно бављење медицинскоетичким  и биоетичким питањима, дилемама и проблемима, како током студија, тако и у научно-истраживачком раду и у будућем  позиву

 

Садржај предмета

Теоријска настава

Наука. Друштво и култура. Глобализација (живети у ризичном свету). Друштвена интеракција. Род и сексуалност. Модерне организације. Медицина. Социологија тела. Болесник. Лекарска професија. Сестринство.

Практична настава:Вежбе, Други облици наставе, Студијски истраживачки рад

Студенти раде семинарске радове и бране у току студија

Литература

Гиденс, Ентони (2003), Социологија, Економски факултет Универзитета  убеограду, Београд.

Турза, Карел (2009), Медицина и друштво - Социолошки аспекти, Libri medicorum, Медицински факултет Универзитета  у Београду, Београд.

Методе извођења наставе

Предавања и вежбе-интерактиван рад са студентима, студентске презентације, дискусије, рад на терену, гости-предавачи

Оцена  знања (максимални број поена 100)

Предиспитне обавезе

поена

Завршни испит

поена

активност у току предавања

 

писмени испит

100

практична настава

 

усмени испт

 

колоквијум-и

 

..........

 

семинар-и