Табела 5.2 Спецификација предмета

Студијски програм/студијски програми : Медицина

Врста и ниво студија: основне академске студије сестринства

Назив предмета: МИКРОБИОЛОГИЈА

Наставник (Презиме, средње слово, име): Проф.др Наташа Опавски

Статус предмета: обавезан

Број ЕСПБ:

Услов:

Циљ предмета

Основни циљ предмета је  да упозна студенте са:

а) биолошким карактеристикама инфективних агенаса (морфологија, структура, антигенска грађа, патогеност и вируленција, размножавање, осетљивост и отпорност микроорганизама на физичке и хемијске агенсе; механизми деловања антимикробних агенаса, механизми резистенције микроорганизама на антимикробне агенсе),

б) патогенетским процесима на нивоу интеракције домаћина и инфективног агенса,

в) принципима и могућностима лабораторисјке дијагностике обољења изазваних инфективним агенсима,

г) имонопрофилаксом инфективних болести.

 

 

Исход предмета

Знање стечено у току наставе микробиологије омогућава:

а) препознавање могућих узрочника инфективних болести у склопу клиничких манифестација

б) одређивање врсте болесничког материјала за постављање дијагнозе болести

в) правилно интерпретирање микробиолошких налаза

г) примењивање мера контроле и превенције инфективних болести

д) примењивање мера за превенцију интрахоспиталних инфекција.

 

 

Садржај предмета

Теоријска настава

Општа и специјална бактериологија. Биолошке каректеристике бактеријске ћелије (морфологија, метаболизам, фактори вируленције, осетљивост на физичке и хемијске агенсе, механизми деловања антибиотика, механизми резистенције). Бактеријске врсте од значаја за хуману медицину. Основни принципи микробиолошке дијагностике инфекција изазваних бактеријама.

Општа и специјална вирусологија. Биолошке карактеристике вируса (морфологија, репликација, однос вируса и ћелије домаћина, осетљивост на физичке и хемијске агенсе, механизми деловања антивирусних лекова, механизми резистенције). ДНК и РНК вируси од значаја за хуману медицину. Основни принципи лабораторијске дијагностике вирусних инфекција.

Паразитологија. Биолошке каректеристике протозоа и хелмината (морфологија, биологија, осетљивост на физичке и хемијске агенсе, механизми деловања антипаразитских лекова, механизми резистенције). Артроподе значајне за хуману медицину. Основни принципи лабораторијске дијагностике паразитских обољења

Микологија: Биолошке каректеристике гљива (морфологија, биологија, осетљивост на физичке и хемијске агенсе, механизми деловања антимикотика, механизми резистенције). Основни принципи лабораторијске дијагностике гљивичних инфекција.

Практична настава: вежбе и семинари

 

 

Литература

1. Медицинска бактериологија. Уредник Милена Швабић Влаховић, Савремена администрација, Београд, 2005.
2. Вирусологија. Уредници Тања Јовановић и Љубиша Марковић, Libri Medicorum, Медицински факултет, Београд, 2008.
3. Практикум из микробиологије и имунологије. Уредник Тања Јовановић, Савремена администрација, Београд, 2001.
4.Медицинска паразитологија, приручник за практичну наставу. Крањчић Зец И. и сар. Савремена администрација, Београд, 2000.
5. Медицинска протозоологија. Крањчић Зец И. и сар. Libri Medicorum, Медицински факултет у Београду, Београд, 2006.
6. Медицинска хелминтологија. Арсић Арсенијевић В. Елвод-Принт, Лазаревац, 2003.
7. Радна свеска за практичну наставу из микробиологије и имунологије. Група аутора.
Libri Medicorum, Медицински факултет у Београду, Београд, 2012.
8. Медицинска микробиологија. Е. Javetz, Ј. Melnik, Е. Adelberg, Савремена администрација, Београд, 2000.

 

 

Број часова активне наставе

Остали часови

Предавања:

30 часова

Вежбе:

15 часова

Други видови наставе

Студијски истраживачки рад:

 

Методе извођења наставе

Предавања, семинари у малим групама, практични рад у микробиолошкој лабораторији

 

 

 

Оцена знања (максимални број поена 100)

Предиспитне обавезе

поена

Завршни испит

поена

активност у току предавања и практичне наставе

10

писмени испит

70

колоквијуми

20

 

 

Начин провере знања могу бити различити наведено у табели су само неке опције: (писмени испити, усмени испт, презентација пројекта, семинари итд......

Максимална дужна 1 страница А4 формата

Спецификацију треба дати за сваки предмет из студијског програма. Ако постоје заједнички предмети за више студијских програма тада се у Књизи предмета, предмет приказује само један пут. Књига предмета представља јединствен прилог за све студијске програме првог и другог нивоа студија.

Сваки предмет мора бити одвојени фајл, да би могао да се хиперлинком повеже са наставним особљем (Књига наставника) и планом студија Табела 5.1, односно 5.1а.

Додатак лично: укупни број бодова са све 3 активности се сабере

Крајња оцена: 51-60 је 6; 61-70 је 7; 71 до 80 је 8; 81 до 90 је 9; 91 до 100 је 10.