Студијски програм/студијски програми : Сестринство

Врста и ниво студија: ОАС

Назив предмета: Основи биоетике

Наставник : Доц. др Сандра Раденовић

Статус предмета: обавезни

Број ЕСПБ:2

Циљ предмета

Омогућити  студентима успостављање когнитивне споне између општих, уводних знања о медицинској етици  и такорећи бескрајног низа практичних медицинских ситуација у којима ће, и као студенти виших година студија и касније у свом позиву готово свакодневно морати да врше и доносе моралне процене и одлуке.

Исход предмета

Стечено знање припрема  студенте  за успешно бављење бројним биоетичким  дилемама и проблемима како у току студија,  тако и у научно-истраживачком раду и у будућем  позиву.

Садржај предмета

Теоријска настава

Порекло и дефиниција биоетике, Биоетика и друге дисциплине/области, Општи биоетички аспекти односа: лекар-пацијент (односно истраживач-јединка на којој се врши испитивање - здрава особа, пацијент, животиња), однос лекар-пацијент-медицинска сестра, Биоетика и различите гране медиицине: хумана генетика, вирусологија, имунологија, фармакологија/токсикологија, радиологија/радиотерапија +  клиничка пропедевтика, Биоетички кодекси и декларације.

 

Практична настава:Вежбе, Други облици наставе, Студијски истраживачки рад

Koмбинација предавања,студентских презентација и семинара.

Студенти који се изузетно ангажују током наставе (презентације,учешће у дискусијама...) биће ослобођени испита.

Зa неке од наведених области биће ангажовани гостујући наставници/истраживачи.

Литература

Џонсон, Алберт Р., Марк Зиглер, Виљем Винслејд, Клиничка етика, Службени гласник, Београд, 2008.

Изазови биоетике, Зборник радова, уредник А. Човић, Пергамена, Загреб, 2000.

Parker, Michael, Dickenson, Donna, Medical ethics workbook - Case studies, commentaries and activities, Cambridge University Press, 2001.   

Пенс, Грегори Е., Класични случајеви из медицинске етике (Опис случајева који су уобличили медицинску етику, са њиховом филозофском, правном и историјском позадином), Службени гласник, Београд, 2007.

Encyclopedia of Bioethics, Vol. 3 and 4, (2004), 3rd edition, (ed.) Stephen G. Post, Macmillan Reference USA.

Ракић, Војин, Младеновић, Иван, Дрезгић Рада (ур.) (2012), Биоетика, Службени гласник, Институт за филозофију и друштвену теорију, Београд.

Раденовић, Сандра (2012), Биоетика и медицина - Однос лекар-пацијент у парадигми интегративне биоетике, Академска књига, Нови Сад.

Раденовић С., Турза К., Тодоровић З., Јеремић В. Институционализација биоетике у Србији. Социјална екологија, 2012; 21(3): 311-328.

Турза, Карел, Медицина и друштво - Увод у медицинску етику, Либри медицорум, Медицински факултет Универзитета у Београду, 2009.

Цифрић, Иван (2007), Биоетичка екумена - Одговорност за живот сусвијета, Пергамена, Загреб.

Schweidler, Walter (Hrsg.) (2012), Bioethics - Medicine - Politics, Proceedings of the 6th Southeast European Bioethics Forum, Belgrade 2010, Academia Verlag, Sankt Augustin.

Турза, Раденовић, Тиосављевић, Јеремић, Зборник (у припреми).

Методе извођења наставе

Предавања и вежбе-интерактиван рад са студентима, студентске презентације, дискусије, рад на терену, гости-предавачи

Оцена  знања (максимални број поена 100)

Предиспитне обавезе

поена

Завршни испит

поена

активност у току предавања

 

писмени испит

100

практична настава

 

усмени испт

 

колоквијум-и

 

..........

 

семинар-и