Студијски програм/студијски програми :Сестринство

Врста и ниво студија: ОАС

Назив предмета: Увод у здравствену негу

Наставник : Проф. др Божа Трбојевић

Статус предмета: Oбавезан

Број ЕСПБ:  9

Циљ предмета

- Студент стиче знања о појмовима сестринства и здравствене  неге и  њеном значају у систему здравствене заштите.

- развоју здравствене неге од интуиције до науке

- повезаност здравствене неге са другим наукама и значај тимског рада.

Научиће принципе хуманог и холистичког приступа пацијенту,као и  одговорност за сопствено здравље и здравље пацијента.  Врсте и организацију здравствене неге на свим нивоима здравствене заштите.Принципе  здравствене неге   .

Процес  здравствене неге као инструмент рада медицинских сестара

 Сестринску документацију као основ за вредновање рада .

Упознаће  основе истраживања у здравственој нези ,стандарде, критеријуме и нормативе у сестринској пракси,њихову важност, условљеност и променљивост.

Исход предмета

Студент ће бити у стању да разуме појмове  сестринства и здравствене неге као i развој   здравствене неге до модернe науке засноване на доказима.

 Повезаност здравствене неге са другим наукама и значај тимског рада.

У свом свакодневном раду моћи ће применити принципе здравствене неге,

 процес здравствене неге и документацију. Биће оспособљен за основе истраживања у здравственој нези и организационе моделе на свим нивоима здравствене заштите.

Садржај предмета Теоријска настава

Развој  сестринства и здравствене неге.

 Савремене тенденције у развоју сестринства

Дефиниције здравствене неге, повезаност здравствене неге са другим наукама. Принципи здравствене неге.

Методе у спровођењу здравствене неге.

 Увод у Процес здравствене неге, утврђивање потреба за негом и врсте потреба. Формулисање сестринских дијагноза и колаборативних проблема. Циљеви у здравственој нези и врсте циљева. Стратешки приступи у планирању здравствене неге, реализација плана здравствене неге. Евалуација и врсте евалуације. Документација у здравственој нези.

Организациони модели пружања неге. Сестринска професија и континуирано образовање сестара

Практична настава:Вежбе, Други облици наставе, Студијски истраживачки рад

Практични приказ документације здравствене неге и упознавање са методом процеса здравствене неге. Увежбавање свих фаза процеса. Утврђивање потреба за негом уз примену метода и стратеских приступа у спровођењу здравствене неге. Дефинисање сестриских дијагноза и колборативних проблема. Постављање циљева у планирању здравствене неге. Израда плана неге. Реализација плана кроз увежбавање основних сестринских интервенција . Документовање обављених активности. Евалуација плана здравствене неге. Учешће студената у спровођењу здравствене неге у наставним базама.

Литература

Van Herck PAnnemans LSermeus WRamaekers D. Evidence-based health care policy in reimbursement decisions: lessons from a series of six equivocal case-studies. PLoS One. 2013, 8(10):

Ryan MScott DAReeves CBate Avan Teijlingen ERRussell EMNapper MRobb CM.

Eliciting public preferences for healthcare: a systematic review of techniques. Health Technol Assess. 2001;5(5):1-186.

King MNazareth ILampe FBower PChandler MMorou MSibbald BLai R. Conceptual framework and systematic review of the effects of participants' and professionals' preferences in randomised controlled trials. Health Technol Assess. 2005 Sep;9(35):1-186, iii-iv.

Duruk NUçar H.

Staff Nurses' Knowledge and Perceived Responsibilities for Delivering Care to Patients With Intestinal Ostomies: A Cross-sectional Study.  Wound Ostomy Continence Nurs. 2013 Nov-Dec;40(6):618-22.7 ed.

Fessele K Do you know quality care when you see it? Clin J Oncol Nurs. 2011 Dec;15(6):583-4.

Методе извођења наставе

Предавања са коришћењем аудиовизуелне подршке

Вежбе са пацијентима, на мулажама и фантомима

Припрема и интерактивн израда семинарских радова

Оцена  знања (максимални број поена 100)

Предиспитне обавезе

поена

Завршни испит

поена

активност у току предавања

5

писмени испит

30

практична настава

5

усмени испт

40

колоквијум-и

20

..........

 

семинар-и