Студијски програм/студијски програми : Сестринство

Врста и ниво студија: ОАС

Назив предмета:  Здравствено васпитање

Наставник: Проф. др Дејана Вуковић

Статус предмета: Обавезни

Број ЕСПБ: 2

Циљ предмета

Циљ предмета је да студенти стекну знања неопходна за индивидуални и групни здравствено васпитни рад са пацијентима. Студенти треба да науче основне теоријске моделе здравственог понашања, да стекну вештине процене здравствено васитних потреба пацијената, дефинисања циљева здравственог васпитања, развијања плана и имплементације програма здравственог васпитања у пракси.

Исход предмета

Након одлсушаног предмета студенти ће бити оспособљени да идентификују здравственоваспитне потребе пацијената, стећи ће вештине прављења плана здравственог васпитања, биће оспособљени да користе здравствено васпитне стратегије и евалуира резултате здравственоваспитног рада.

Садржај предмета

Теоријска настава обухвата теме које се односе на моделе здравственог понашања, теоријски оквир промене понашања према здрављу, разматрање теоријских оквира и њихову примену у практичном здравственоваспитном раду у примарној, секундарној и терцијарној превенцији, истраживања у области здравственог васпитања и примену резултата истраживања за организовање здравственоваспитног рада са појединцем, групом и заједницом.

Практична настава:Вежбе, Други облици наставе, Студијски истраживачки рад

Практична настава обухвата вежбе процене здравственоваспитних потреба појединца, групе и заједнице, стицање вештина сарадње са пацијентима у дизајнирању здравственоваспитне интервенције, постављање циљева здравственоваспитног рада, планирање метода и стратегија, вежбање различитих метода здравственоваспитног рада и вештине евалуације у области здравственог васпитања

Литература

Вуковић Д, Здравствено васпитање у Соцјална медицина, Симић С, уредник. Медицински факултет, 2012.

Glanz K, Rimer B, Viswanath K.Health Behavior and Health Education: Theory, Research, and Practice, 4th Edition, 2008, John Wiley & Sons.

Bensley R, Brookins-Fisher J. Community Health Education Methods: A Practical Guide. Jones & Bartlett Learning, 2009.

Методе извођења наставе

Предавања, интерактивне дискусије, вежбе, демонстрације

Оцена  знања (максимални број поена 100)

Предиспитне обавезе

поена

Завршни испит

поена

активност у току предавања

10

писмени испит

30

практична настава

10

усмени испит

50

колоквијум-и

 

..........

 

семинар-и