Обавештење за упис страних држављана на специјализације и уже специјализације за октобарски уписни рок 2016. године

 

 УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ - МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ

 

ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА УПИС СТРАНИХ ДРЖАВЉАНА НА

СПЕЦИЈАЛИЗАЦИЈЕ И УЖЕ СПЕЦИЈАЛИЗАЦИЈЕ

ЗА ОКТОБАРСКИ УПИСНИ РОК 2016. ГОДИНЕ

ЗАХТЕВИ СЕ ПОДНОСЕ ОД 1. ДО 15. СЕПТЕМБРА 2016. ГОДИНЕ

 

          Изменама законских прописа, страни држављанин који је завршио факултет здравствене струке а не обавља здравствену делатност као професију у Републици Србији, уколико специјализацију односно ужу специјализацију жели да обави на  Медицинском факултету у Београду, подноси захтев Медицинском факултету  да му се одобри упис.

 

Захтеви за упис подносе се:

          За упис на специјализације - два пута годишње и то: 15. Фебруара  и до 15. септембра.

          За упис на уже специјализације - једном годишње до 15.септембра.

 

Страни држављанин морају да испуњавају следеће услове:

-        Уколико су факултет завршили ван Републике Србије, потребно је да верификују диплому (верификација за наставак образовања врши се на Универзитету у Београду, Студетски трг бр,1.)

 

-        Да су на специјализацију односно ужу специјализацију упућени у Републику Србији, одлуком одговарајуће здравствене установе и/или решењем Министарства здравља земље која их упућује на специјализациј и/или гаранцијом амбасаде.

 

 

Потребна документа за  одобравање уписа на специјалистичке студије:

-        Фотокопију оригиналне дипломе о завршеном факултету

-        Фотокопија оригиналне дипломе о  положеном специјалистичком испиту

-        Потрвру о регулисаном стручном-државном испиту

-        Решење о верификацији дипломе

-        Оверена фотокопија извода из матичне књиге држављана

Након донете одлуке Већа о одобравању уписа на специјализације односно уже специјализације, страни држављанин за упис прилаже, и:

-        Попуњен индекс и пријаву

-        2 фотографије

-        Доказ о дозволи боравка;

-        Доказ да је здравствено осигуран;

-        Копија пријаве стана;

-        Копија путне исправе;

-        Потрврда да је студент похађао или похађа курс српског језика на акредитованој установи (Филолошки факултет, Институт за стране језике а.д. и Институт Ђуро Салај).

-        Доказ о уплати школарине

 

Напомињемо да сва документа која се предају Служби за специјалистичку наставу Медицинског факултета, морају бити преведена на српски језик, оверена од стране овлашћеног преводиоца и не старија од шест месеци.