Конкурс

  

Универзитет у Београду

Медицински факултет расписује

 

Конкурс

за упис на

докторске акaдемске студије трећег степена

за школску 2016/2017. годину

 

1.       МОЛЕКУЛАРНА МЕДИЦИНА - 5 студената

2.       БИОЛОГИЈА ТУМОРА И ОКСИДАТИВНА ОБОЉЕЊА - 15 студената

3.       ЕПИДЕМИОЛОГИЈА - 15 студената

4.       ФИЗИОЛОШКЕ НАУКЕ - 10 студената

5.       НЕУРОНАУКЕ - 6 студената

6.       МЕДИЦИНСКА ФАРМАКОЛОГИЈА - 8 студената

7.       МИКРОБИ И ИНФЕКЦИЈА - 10 студената

8.       ЈАВНО ЗДРАВЉЕ - 6 студената

9.       БИОМЕДИЦИНСКА ИНФОРМАТИКА - 6 студената

10.    ЕКОЛОШКИ И НУТРИТИВНИ ФАКТОРИ И ЗДРАВЉЕ - 6 студената

11.    ПРИМЕЊЕНА ИСТРАЖИВАЊА У МЕДИЦИНИ СПОРТА И МОТОРНИМ    ВЕШТИНАМА - 5  студената

12.    БИОЛОГИЈА СКЕЛЕТА (на енглеском језику) - 6 студената

13.    ЕНДОКРИНОЛОГИЈА - 5 студената

14.    КАРДИОЛОГИЈА -10 студената

15.    НЕУРОЛОГИЈА - 10 студената  

16.    ПУЛМОЛОГИЈА - 7 студената

17.    НЕФРОЛОГИЈА - 5 студената

18.    РЕКОНСТРУКТИВНА ХИРУРГИЈА - 25 студената

19.    РАДИОЛОГИЈА И НУКЛЕАРНА МЕДИЦИНА - 4 студената

20.    ИСТРАЖИВАЊА У РЕХАБИЛИТАЦИЈИ - 5 студената

21.    ЗАПАЉЕЊЕ И АУТОИМУНОСТ - 5 студената

22.    ХУМАНА РЕПРОДУКЦИЈА, ПЕРИНАТОЛОГИЈА И НЕОНАТОЛОГИЈА -18 студената

 

                                                                                    ***

 ПОСЕБНИ УСЛОВИ за смер под бр. 1

 

 • лица са завршеним интегрисаним академским студијским програмом из медицинских наука у трајању од 6 година (360 ЕСПБ); ИЛИ
 • лица са завршеним академским студијама биолошке или медицинске оријентације које је на претходним нивоима студија остварило најмање 300 ЕСПБ
 • предност имају лица која су запослена на Медицинском факултету у Београду или ангажована на пројекту у коме је Факултет институционални носилац пројекта, а чија је тема везана за молекуларану и експерименталну медицину и обухвата базична и клиничка истраживања заснована на експерименталном лабораторијском раду

 

ПОСЕБНИ УСЛОВИ за смерове под бр. 2, 3, 4, 5, 6, 7

 

 • лица са завршеним интегрисаним академским студијским програмом из медицинских наука у трајању од 6 година (360 ЕСПБ); ИЛИ
 • лица са завршеним академским студијама биолошке или медицинске оријентације које је на претходним нивоима студија остварило најмање 300 ЕСПБ

 

ПОСЕБНИ УСЛОВИ за смер под бр. 8

 

 • завршен интегрисани академски студијски програм из медицинских наука у трајању од 6 година (360 ЕСПБ); ИЛИ
 • завршене академске студије (основне + дипломске) из других области (300 ЕСПБ). Право уписа директно у другу годину имају кандидати са завршеним академским специјалистичким студијама на Медицинском факултету, после завршених интегрисаних академских студија из медицинских наука (60 ЕСПБ); ИЛИ
 • кандидати са завршеном академском специјализацијом из Јавног здравља (60 ЕСПБ); ИЛИ
 • завршеним дипломским академским студијама - мастер Менаџмент у систему здравствене заштите (60 ЕСПБ); ИЛИ
 • из Јавног здравља (60 ЕСПБ) уз прописане услове полагања предмета који нису били обухваћени наведеним програмима

 

ПОСЕБНИ УСЛОВИ за смерове под бр. 9, 10

  

 • завршен интегрисани академски студијски програм из медицинских наука у трајању од 6 година (360 ЕСПБ); ИЛИ
 • завршене академске студије (основне+дипломске) из других области (300 ЕСПБ).

 

ПОСЕБНИ УСЛОВИ за смер под бр. 11

 

 • лица са завршеним интегрисаним академским студијским програмом из медицинских наука у трајању од 6 година (360 ЕСПБ); ИЛИ
 • лица са завршеним академским студијама Филозофског факултета-одсек психологија, Факултета за спорт и физичко васпитање и Факултета за специјалну едукацију и рехабилитацију, која су на претходним нивоима студија остварила најмање 300 ЕСПБ

 

ПОСЕБНИ УСЛОВИ за смер под бр. 12

 

 • лица са завршеним интегрисаним академским студијским програмом из медицинских наука у трајању од 6 година (360 ЕСПБ); ИЛИ
 • лица са завршеним академским студијама које је на претходним нивоима студија остварило најмање 300 ЕСПБ; ИЛИ
 • завршена најмање једна година магистарских студија у акредитованој институцији од Републике Србије и положени сви предвиђени испити

 

ПОСЕБНИ  УСЛОВИ  за смерове под бр. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21

 • лице које има завршене интегрисане студије медицине са 360 ЕСПБ, завршене академске специјалистичке студије (60 ЕСПБ) из одговарајуће интернистичке или хируршке области и започету или завршену специјализацију из одговарајуће интернистичке или хируршке гране; ИЛИ
 • лице које има завршене интегрисане студије медицине са 360 ЕСПБ, завршене академске специјалистичке студије из неке од клиничких области и које је показало смисао за научно-истраживачки рад у тој области што се доказује публикацијама у часописима индексираним у Medline бази података у којима је кандидат аутор

 

ПОСЕБНИ  УСЛОВИ  за смер под бр. 22

 

 • лице које има завршене интегрисане студије медицине са 360 ЕСПБ, завршене академске специјалистичке студије (60 ЕСПБ) из одговарајуће интернистичке или хируршке области и започету или завршену специјализацију из одговарајуће интернистичке или хируршке гране; ИЛИ
 • лице које има завршене интегрисане студије медицине са 360 ЕСПБ, завршене академске специјалистичке студије из неке од клиничких области и које је показало смисао за научно-истраживачки рад у тој области што се доказује публикацијама у часописима индексираним у Medline бази података у којима је кандидат аутор
 • лице са завршеним академским студијама биолошке оријентације које је на претходним нивоима студија остварило најмање 300 ЕСПБ

 

ОПШТИ УСЛОВИ ЗА СВЕ СМЕРОВЕ

 

 • средња оцена из претходног степена студија да износи најмање 8,00
 • познавање енглеског језика до нивоа могућности комуникације и праћења научне литературе
 • одговарајуће компјутерске вештине
 • пожељне препоруке везане за бављење научно-истраживачким радом

***

Предност при упису имаће сарадници запослени на Медицинском факултету у Београду, као и сарадници на научноистраживачким пројектима који се остварују на Медицинском факултету у Београду. Посебно ће се вредновати резултати досадашњег научно-истраживачког рада кандидата.

 

За конкурс је потребно приложити:

  

 • попуњен образац изјаве (преузети изјаву)
 • пријаву са потписом и факсимилом ментора студија који мора бити наставник Медицинског факултета у Београду (преузети)
 • биографију
 • доказ о научноистраживачком раду (списак радова разврстаних по М категоријама (Кобсон) и фотокопије радова сложене по списку)
 • очитана лична карта
 • доказ о држављанству (не старији од 6 месеци)
 • оверене фотокопије диплома свих претходно зваршених академских студија (интегрисане академске судије, специјалистичке академске студије (+уверење о положеним испитима), потврду о уписаној или завршеној специјализацији...)
 • потврда о знању језика (за кандидате који су страни језик полагали у току студија довољна је фотокопија оцене из индекса и индекс на увид)
 • потврда о запослењу или потврда да је кандидат незапослен
 • доказ о уплати трошкова обраде пријаве у износу од 6000,00 динара, који се уплаћују на жиро-рачун Медицинског факултета, Београд, Др Суботића бр. 8, број: 840-1139666-89 (позив на број 742121-PO-DOK)

 

Дипломе стечене у иностранству морају бити нострификоване. Страни држављани могу уписати студије под истим условима као и домаћи држављани и ако су здравствено осигурани.

Висина школарине за годину студија у школској 2016/2017. години износи 180.000,00 динара.

Избор кандидата вршиће одговарајући Програмски савет на основу испуњености услова Конкурса по следећем моделу:

1.     просечне оцене на претходним студијама - 50%

2.     претходно искуство у научноистраживачком раду - 30%

3.     индивидуалне склоности и способности кандидата процењене кроз разговор са Програмским саветом - 20%

 

Пријаве достављати од 19-23.09.2016. год., од 10-13 часова, Служби за НИР Медицинског факултета, ул. Др Суботића бр. 8,  II спрат, ходник лево, соба бр. 327-329. 

 

KOНKУРС ЋЕ БИТИ OБJAВЉEН У ДНЕВНОМ ЛИСТУ "ПОЛИТИКА" дана 11.09.2016. године.

 

КОНКУРСНИ РОКОВИ


Пријава и пријем докумената

Од 19 до 23. септембра 2016. године

Факултети објављују коначне ранг листе и достављају Универзитету

 

 

најкасније до 10. октобра 2016. године у 12 часова

 

Коначна ранг листа Универзитета

најкасније до 11. октобра 2016. године у 12 часова

Упис примљених кандидата

од 12 до 14. октобра 2016. године

Факутет доставља Универзитету број уписаних кандиата и број слободних места

најкасније до 15. октобра 2016. године