Други уписни рок - Конкурс за упис на докторске акaдемске студије трећег степена за школску 2016/2017. годину

 

    Универзитет у Београду

Медицински факултет расписује

 

Конкурс

за упис на

докторске акaдемске студије трећег степена

за школску 2016/2017. годину

Други уписни рок

 

1.       БИОЛОГИЈА ТУМОРА И ОКСИДАТИВНА ОБОЉЕЊА - 3 студента

2.       ЕПИДЕМИОЛОГИЈА - 4 студента

3.       ФИЗИОЛОШКЕ НАУКЕ - 1 студент

4.       МЕДИЦИНСКА ФАРМАКОЛОГИЈА - 4 студента

5.       МИКРОБИ И ИНФЕКЦИЈА - 3 студента

6.       БИОМЕДИЦИНСКА ИНФОРМАТИКА - 2 студента

7.       ЕКОЛОШКИ И НУТРИТИВНИ ФАКТОРИ И ЗДРАВЉЕ - 5 студената

8.       ПРИМЕЊЕНА ИСТРАЖИВАЊА У МЕДИЦИНИ СПОРТА И МОТОРНИМ    ВЕШТИНАМА - 2  студента

9.       БИОЛОГИЈА СКЕЛЕТА (на енглеском језику) - 5 студената

10.    ЕНДОКРИНОЛОГИЈА - 1студент

11.    ИСТРАЖИВАЊА У КАРДИОВАСКУЛАРНОЈ МЕДИЦИНИ -5 студената

12.    НЕУРОЛОГИЈА - 8 студената    

13.    ПУЛМОЛОГИЈА - 1 студент

14.    НЕФРОЛОГИЈА - 1 студент

15.    РЕКОНСТРУКТИВНА ХИРУРГИЈА - 13 студената

16.    ИСТРАЖИВАЊА У РЕХАБИЛИТАЦИЈИ - 4 студента

17.    ЗАПАЉЕЊЕ И АУТОИМУНОСТ - 2 студента

18.    ХУМАНА РЕПРОДУКЦИЈА, ПЕРИНАТОЛОГИЈА И НЕОНАТОЛОГИЈА - 15 студената

                                                                                     ***

 ПОСЕБНИ УСЛОВИ за смерове под бр. 1, 2, 3, 4, 5

 

 • лица са завршеним интегрисаним академским студијским програмом из медицинских наука у трајању од 6 година (360 ЕСПБ); ИЛИ
 • лица са завршеним академским студијама биолошке или медицинске оријентације које је на претходним нивоима студија остварило најмање 300 ЕСПБ

 

ПОСЕБНИ УСЛОВИ за смерове под бр. 6, 7

  

 • завршен интегрисани академски студијски програм из медицинских наука у трајању од 6 година (360 ЕСПБ); ИЛИ
 • завршене академске студије (основне+дипломске) из других области (300 ЕСПБ).

 

ПОСЕБНИ УСЛОВИ за смер под бр. 8

 

 • лица са завршеним интегрисаним академским студијским програмом из медицинских наука у трајању од 6 година (360 ЕСПБ); ИЛИ
 • лица са завршеним академским студијама Филозофског факултета-одсек психологија, Факултета за спорт и физичко васпитање и Факултета за специјалну едукацију и рехабилитацију, која су на претходним нивоима студија остварила најмање 300 ЕСПБ

 

ПОСЕБНИ УСЛОВИ за смер под бр. 9

 

 • лица са завршеним интегрисаним академским студијским програмом из медицинских наука у трајању од 6 година (360 ЕСПБ); ИЛИ
 • лица са завршеним академским студијама које је на претходним нивоима студија остварило најмање 300 ЕСПБ; ИЛИ
 • завршена најмање једна година магистарских студија у акредитованој институцији од Републике Србије и положени сви предвиђени испити

 

ПОСЕБНИ  УСЛОВИ  за смерове под бр. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17

 • лице које има завршене интегрисане студије медицине са 360 ЕСПБ, завршене академске специјалистичке студије (60 ЕСПБ) из одговарајуће интернистичке или хируршке области и започету или завршену специјализацију из одговарајуће интернистичке или хируршке гране; ИЛИ
 • лице које има завршене интегрисане студије медицине са 360 ЕСПБ, завршене академске специјалистичке студије из неке од клиничких области и које је показало смисао за научно-истраживачки рад у тој области што се доказује публикацијама у часописима индексираним у Medline бази података у којима је кандидат аутор

 

 ПОСЕБНИ  УСЛОВИ  за смер под бр. 18

 

 • лице које има завршене интегрисане студије медицине са 360 ЕСПБ, завршене академске специјалистичке студије (60 ЕСПБ) из одговарајуће интернистичке или хируршке области и започету или завршену специјализацију из одговарајуће интернистичке или хируршке гране; ИЛИ
 • лице које има завршене интегрисане студије медицине са 360 ЕСПБ, завршене академске специјалистичке студије из неке од клиничких области и које је показало смисао за научно-истраживачки рад у тој области што се доказује публикацијама у часописима индексираним у Medline бази података у којима је кандидат аутор
 • лице са завршеним академским студијама биолошке оријентације које је на претходним нивоима студија остварило најмање 300 ЕСПБ

 

ОПШТИ УСЛОВИ ЗА СВЕ СМЕРОВЕ

 

 • средња оцена са претходних нивоа студија да износи најмање 8,00
 • познавање енглеског језика до нивоа могућности комуникације и праћења научне литературе
 • одговарајуће компјутерске вештине
 • пожељне препоруке везане за бављење научно-истраживачким радом

***

Предност при упису имаће сарадници запослени на Медицинском факултету у Београду, као и сарадници на научноистраживачким пројектима који се остварују на Медицинском факултету у Београду. Посебно ће се вредновати резултати досадашњег научно-истраживачког рада кандидата.

 

За конкурс је потребно приложити:

  

 • попуњен образац изјаву (преузети изјаву )
 • пријаву са потписом и факсимилом ментора студија који мора бити наставник Медицинског факултета у Београду (преузети пријаву )
 • биографију
 • доказ о научноистраживачком раду (списак радова разврстаних по М категоријама (Кобсон) и фотокопије радова сложене по списку)
 • очитана лична карта
 • доказ о држављанству (не старији од 6 месеци)
 • оверене фотокопије диплома свих претходно зваршених академских студија (интегрисане академске судије, специјалистичке академске студије (+уверење о положеним испитима), потврду о уписаној или завршеној специјализацији...)
 • потврда о знању језика (за кандидате који су страни језик полагали у току студија довољна је фотокопија оцене из индекса и индекс на увид)
 • потврда о запослењу или потврда да је кандидат незапослен
 • доказ о уплати трошкова обраде пријаве у износу од 6000,00 динара, који се уплаћују на жиро-рачун Медицинског факултета, Београд, Др Суботића бр. 8, број: 840-1139666-89 (позив на број 742121-ПО-ДОК)

 

Дипломе стечене у иностранству морају бити нострификоване. Страни држављани могу уписати студије под истим условима као и домаћи држављани и ако су здравствено осигурани.

Висина школарине за годину студија у школској 2016/2017. години износи 180.000,00 динара.

 

Избор кандидата вршиће одговарајући Програмски савет на основу испуњености услова Конкурса по следећем моделу:

1.     просечне оцене на претходним студијама - 50%

2.     претходно искуство у научноистраживачком раду - 30%

3.     индивидуалне склоности и способности кандидата процењене кроз разговор са Програмским саветом - 20%

 

Пријаве достављати од 17-18.10.2016. год., од 10-13 часова, Служби за НИР Медицинског факултета, ул. Др Суботића бр. 8,  II спрат, ходник лево, соба бр. 327-329. 

 

Прилог: