Обавештење за одобравање уписа страних држављана на специјализације за априлски уписни рок 2018. године

 

 

  УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ - МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ

 

ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА ОДОБРАВАЊЕ УПИСА СТРАНИХ ДРЖАВЉАНА НА

СПЕЦИЈАЛИЗАЦИЈЕ 

ЗА АПРИЛСКИ УПИСНИ РОК 2018. ГОДИНЕ

ЗАХТЕВИ СЕ ПОДНОСЕ  ОД  20. ФЕБРУАРА  ДО  5. МАРТА 2018. ГОДИНЕ

 

          Изменама законских прописа, страни држављанин који је завршио факултет здравствене струке а не обавља здравствену делатност као професију у Републици Србији, уколико специјализацију односно ужу специјализацију жели да обави на  Медицинском факултету у Београду, подноси захтев Медицинском факултету  да му се одобри упис.

 

Захтеви за упис подносе се:

          За упис на специјализације - два пута годишње и то: за априлски уписни рок до 5.марта  и  за октобарски уписни рок до 15. септембра.

          За упис на уже специјализације - једном годишње  од 1.до 15.септембра.

 

Страни држављанин морају да испуњавају следеће услове:

-        Уколико су факултет завршили ван Републике Србије, потребно је да верификују диплому (верификација за наставак образовања врши се на Универзитету у Београду, Студетски трг бр,1.)

 

-        Да су на специјализацију односно ужу специјализацију упућени у Републику Србији, одлуком одговарајуће здравствене установе и/или решењем Министарства здравља земље која их упућује на специјализацију  и/или гаранцијом амбасаде.

 

 

Потребна документа за  одобравање уписа на специјалистичке студије:

-        Молба за одобравање уписа

-        Фотокопија оригиналне дипломе о завршеном факултету

-        Фотокопија оригиналне дипломе о  положеном специјалистичком испиту

( ако се тражи упис уже специјализације)

-        Потврду о регулисаном стручном-државном испиту

-        Решење о верификацији дипломе

-        Оверена фотокопија извода из матичне књиге држављана

Након донете одлуке Већа о одобравању уписа на специјализације односно уже специјализације, страни држављанин за упис прилаже, и:

-        Попуњен индекс и пријаву

-        2 фотографије

-        Доказ о дозволи боравка;

-        Доказ да је здравствено осигуран;

-        Копија пријаве стана;

-        Копија путне исправе;

-        Потврда да је студент похађао или похађа курс српског језика на акредитованој установи (Филолошки факултет, Институт за стране језике а.д. и Институт Ђуро Салај).

-        Доказ о уплати школарине

 

Напомињемо да сва документа која се предају Служби за специјалистичку наставу Медицинског факултета, морају бити преведена на српски језик, оверена од стране овлашћеног преводиоца и не старија од шест месеци.