Конкурс за избор у звање и на радно место са пуним радним временом

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ
БРОЈ:1520/1
ДАТУМ:  01.03.2018.
Б Е О Г Р А Д  
Tel. 36 36 321; 36 36 320

 

 

НАЦИОНАЛНОЈ СЛУЖБИ ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ

РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

Б Е О Г Р А Д

                                                                                    Гундулићев венац 23-25

 

           Пријављујемо Вам следећа радна места и услове за обављање послова тих места

Декан Медицинског факултета у Београду објављује

 

К О Н К У Р С

 

за избор у звање и на радно место са пуним радним временом за следеће уже научне области (предмете) :

 

1.      1 наставника за избор у звање ВАНРЕДНОГ ПРОФЕСОРА за ужу научну област ХУМАНА ГЕНЕТИКА на одређено време од 5 година

2.      1 наставника за избор у звање ВАНРЕДНОГ ПРОФЕСОРА за ужу научну област ОФТАЛМОЛОГИЈА на одређено време од 5 година

3.      1 наставника за избор у звање ВАНРЕДНОГ ПРОФЕСОРА за ужу научну област ИНТЕРНА МЕДИЦИНА (алергологија) на одређено време од 5 година

4.      1 наставника за избор у звање ВАНРЕДНОГ ПРОФЕСОРА за ужу научну област ИНТЕРНА МЕДИЦИНА (хематологија) на одређено време од 5 година

5.      1 наставника за избор у звање ВАНРЕДНОГ ПРОФЕСОРА за ужу научну област ХИРУРГИЈА СА АНЕСТЕЗИОЛОГИЈОМ (ортопедија) на одређено време од 5 година

6.      1 наставника за избор у звање ВАНРЕДНОГ ПРОФЕСОРА за ужу научну област ХИРУРГИЈА СА АНЕСТЕЗИОЛОГИЈОМ (анестезиологија са реаниматологијом) на одређено време од 5 година

7.      1 наставника за избор у звање ДОЦЕНТА за ужу научну област АНАТОМИЈА на одређено време од 5 година

8.      1 наставника за избор у звање ДОЦЕНТА за ужу научну област МЕДИЦИНСКА И КЛИНИЧКА БИОХЕМИЈА на одређено време од 5 година

9.      1 наставника за избор у звање ДОЦЕНТА за ужу научну област СОЦИЈАЛНА МЕДИЦИНА на одређено време од 5 година

10.   1 наставника за избор у звање ДОЦЕНТА за ужу научну област РАДИОЛОГИЈА на одређено време од 5 година

11.   1 наставника за избор у звање ДОЦЕНТА за ужу научну област ИНФЕКТИВНЕ БОЛЕСТИ на одређено време од 5 година

12.   2 наставника за избор у звање ДОЦЕНТА за ужу научну област ПСИХИЈАТРИЈАна одређено време од 5 година

13.   1 наставника за избор у звање ДОЦЕНТА за ужу научну област ОФТАЛМОЛОГИЈА на одређено време од 5 година

14.   1 наставника за избор у звање ДОЦЕНТА за ужу научну област ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИЈА СА МАКСИЛОФАЦИЈАЛНОМ ХИРУРГИЈОМ на одређено време од 5 година

15.   1 наставника за избор у звање ДОЦЕНТА за ужу научну област ПЕДИЈАТРИЈА на одређено време од 5 година

16.   1 наставника за избор у звање ДОЦЕНТА за ужу научну област ХИРУРГИЈА СА АНЕСТЕЗИОЛОГИЈОМ (општа хирургија-кардиохирургија) на одређено време од 5 година

17.   1 наставника за избор у звање ДОЦЕНТА за ужу научну област ХИРУРГИЈА СА АНЕСТЕЗИОЛОГИЈОМ (општа хирургија) на одређено време од 5 година

18.   1 наставника страног језика за ужу научну област ЛАТИНСКИ ЈЕЗИК на одређено време од 4 године

19.   1 сарадника за избор у звање АСИСТЕНТА за ужу научну област МЕДИЦИНА И ДРУШТВО на одређено време од 3 године

20.   3 сарадника за избор у звање АСИСТЕНТА за ужу научну област  ПАТОЛОГИЈА на одређено време од 3 године

21.   2 сарадника за избор у звање АСИСТЕНТА за ужу научну област ЕПИДЕМИОЛОГИЈА на одређено време од 3 године

22.   2 сарадника за избор у звање АСИСТЕНТА за ужу научну област ФАРМАКОЛОГИЈА, КЛИНИЧКА ФАРМАКОЛОГИЈА И ТОКСИКОЛОГИЈА  на одређено време од 3 године

23.   1 сарадника за избор у звање АСИСТЕНТА за ужу научну област БИОФИЗИКА У МЕДИЦИНИ на одређено време од 3 године

24.   1 сарадника за избор у звање АСИСТЕНТА за ужу научну област ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК на одређено време од 3 године

 

 

УСЛОВИ  1: Завршен Биолошки факултет, VIII степен стручне спреме, општи и посебни услови предвиђени Законом о високом образовању и Статутом Медицинског факултета у Београду

УСЛОВИ  2-17: Завршен Медицински факултет, VIII степен стручне спреме, општи и посебни услови предвиђени Законом о високом образовању и Статутом Медицинског факултета у Београду

УСЛОВИ  18: Завршен Филозофски факултет, VII2 степен стручне спреме, општи и посебни услови предвиђени Законом о високом образовању и Статутом Медицинског факултета у Београду

УСЛОВИ  19-22: Завршен Медицински факултет, VII степен стручне спреме, општи и посебни услови предвиђени Законом о високом образовању и Статутом Медицинског факултета у Београду

УСЛОВИ  23: Завршен Физички факултет или Природно математички факултет одсек Физика, VII степен стручне спреме, општи и посебни услови предвиђени Законом о високом образовању и Статутом Медицинског факултета у Београду

УСЛОВИ  24: Завршен Филолошки факултет, VII степен стручне спреме, општи и посебни услови предвиђени Законом о високом образовању и Статутом Медицинског факултета у Београду

 

Посебан услов: кандидати који конкуришу за клиничке наставне предмете подносе доказ о радном односу на Клиници која је наставна база Медицинског факултета у Београду.

 

                Пријаве са документацијом о испуњавању услова конкурса (у складу са Статутом Медицинског факултета и Правилником о начину и поступку стицања звања и заснивања радног односа наставника Универзитета у Београду) подносе се Писарници Медицинског факултета ,у ул. Др Суботића бр.8  у року од 15 дана од објављивања конкурса.

 

 

КОНКУРС РАСПИСАН  У ОГЛАСНИМ НОВИНАМА „ПОСЛОВИ"

дана 07.03.2018. године

 

Д Е К А Н
МЕДИЦИНСКОГ ФАКУЛТЕТА

Проф др Небојша Лалић

ПРИЛОГ
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА:

Потребна документација за пријаву на Конкурс за наставнике
Потребна документација за пријаву на Конкурс за асистенте
Образац изјаве
Образац изјаве о изворности