Конкурс за избор у звање и на радно место са пуним радним временом

 

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ
БРОЈ: 3789/1
ДАТУМ: 09.05.2018.
Б Е О Г Р А Д
Тел. 36 36  321; 36 36 320

 

НАЦИОНАЛНОЈ СЛУЖБИ ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ

РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

Б Е О Г Р А Д

Гундулићев венац 23-25

 

Пријављујемо Вам следећа радна места и услове за обављање послова тих места

Декан Медицинског факултета у Београду

објављује

 

К О Н К У Р С

 

за избор у звање и на радно место са пуним радним временом за следеће уже научне области (предмете) :

 

1.        1 наставника за избор у звање ВАНРЕДНОГ ПРОФЕСОРА  за ужу научну област ХИРУРГИЈА СА АНЕСТЕЗИОЛОГИЈОМ (грудна хирургија) на одређено време од 5 година

2.        1 наставника за избор у звање ДОЦЕНТА за ужу научну област МЕДИЦИНА РАДА на одређено време од 5 година

3.        2  сарадника за избор у звање АСИСТЕНТА за ужу научну област АНАТОМИЈА на одређено време од 3 године

 

 

       УСЛОВИ 1-2: Завршен Медицински факултет, VIII степен стручне спреме, општи и посебни услови предвиђени Законом о високом образовању и Статутом Медицинског факултета у Београду

 

       УСЛОВИ 3: Завршен Медицински факултет, VII степен стручне спреме, општи и посебни услови предвиђени Законом о високом образовању и Статутом Медицинског факултета у Београду

 

       Посебан услов: кандидати који конкуришу за клиничке наставне предмете подносе доказ о радном односу на клиници која је наставна база Медицинског факултета у Београду.

 

        Пријаве са документацијом о испуњавању услова конкурса (у складу са Статутом Медицинског факултета и Правилником о начину и поступку стицања звања и заснивања радног односа наставника Универзитета у Београду) подносе се Писарници Медицинског факултета, у ул.Др Суботића бр.8 (Тел. 36-36-320; 36 36 321) у року од 15 дана од објављивања конкурса.

 

 

КОНКУРС РАСПИСАН  У ОГЛАСНИМ НОВИНАМА „ПОСЛОВИ"

дана 16.05.2018. године

 

Д Е К А Н
МЕДИЦИНСКОГ ФАКУЛТЕТА

Проф. др Небојша Лалић

 

 

Прилог

Конкурсна документација: