Конкурс за избор у звање и на радно место са пуним радним временом

 

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ
БРОЈ:3790/1
ДАТУМ:  09.05.2018.
Б Е О Г Р А Д
Tel. 36 36 321; 36 36 320

 

НАЦИОНАЛНОЈ СЛУЖБИ ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ

РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

Б Е О Г Р А Д

Гундулићев венац 23-25

 

Пријављујемо Вам следећа радна места и услове за обављање послова тих места

Декан Медицинског факултета у Београду објављује

 

К О Н К У Р С

 

за избор у звање и на радно место са пуним радним временом за следеће уже научне области (предмете) :

 

1.      1 наставника за избор у звање ВАНРЕДНОГ ПРОФЕСОРА за ужу научну област ФИЗИКАЛНА МЕДИЦИНА И РЕХАБИЛИТАЦИЈА на одређено време од 5 година

2.      2 наставника за избор у звање ВАНРЕДНОГ ПРОФЕСОРА за ужу научну област ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИЈА СА МАКСИЛОФАЦИЈАЛНОМ ХИРУРГИЈОМ на одређено време од 5 година

3.      2 наставника за избор у звање ВАНРЕДНОГ ПРОФЕСОРА за ужу научну област ГИНЕКОЛОГИЈА И АКУШЕРСТВО на одређено време од 5 година

4.      1 наставника за избор у звање ВАНРЕДНОГ ПРОФЕСОРА за ужу научну област ИНТЕРНА МЕДИЦИНА (хематологија) на одређено време од 5 година

5.      2 наставника за избор у звање ВАНРЕДНОГ ПРОФЕСОРА за ужу научну област ИНТЕРНА МЕДИЦИНА (ендокринологија) на одређено време од 5 година

6.      1 наставника за избор у звање ВАНРЕДНОГ ПРОФЕСОРА за ужу научну област ХИРУРГИЈА СА АНЕСТЕЗИОЛОГИЈОМ (општа хирургија) на одређено време од 5 година

7.      4 наставника за избор у звање ВАНРЕДНОГ ПРОФЕСОРА за ужу научну област ХИРУРГИЈА СА АНЕСТЕЗИОЛОГИЈОМ (општа хирургија-васкуларна хирургија) на одређено време од 5 година

8.      3 наставника за избор у звање ВАНРЕДНОГ ПРОФЕСОРА за ужу научну област ХИРУРГИЈА СА АНЕСТЕЗИОЛОГИЈОМ (анестезиологија са реаниматологијом) на одређено време од 5 година

9.      1 наставника за избор у звање ВАНРЕДНОГ ПРОФЕСОРА за ужу научну област ХИРУРГИЈА СА АНЕСТЕЗИОЛОГИЈОМ (ортопедија) на одређено време од 5 година

10.   1 наставника за избор у звање ДОЦЕНТА за ужу научну област СОЦИЈАЛНА МЕДИЦИНА на одређено време од 5 година

11.   1 наставника за избор у звање ДОЦЕНТА за ужу научну област ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИЈА СА МАКСИЛОФАЦИЈАЛНОМ ХИРУРГИЈОМ на одређено време од 5 година

12.   1 наставника за избор у звање ДОЦЕНТА за ужу научну област ПЕДИЈАТРИЈА на одређено време од 5 година

13.   2 сарадника за избор у звање АСИСТЕНТА за ужу научну област ХИГИЈЕНА СА МЕДИЦИНСКОМ ЕКОЛОГИЈОМ на одређено време од 3 године

 

                УСЛОВИ  1-12: Завршен Медицински факултет, VIII степен стручне спреме, општи и посебни услови предвиђени Законом о високом образовању и Статутом Медицинског факултета у Београду

 

                УСЛОВИ  13: Завршен Медицински факултет, VII степен стручне спреме, општи и посебни услови предвиђени Законом о високом образовању и Статутом Медицинског факултета у Београду

 

                Посебан услов: кандидати који конкуришу за клиничке наставне предмете подносе доказ о радном односу на Клиници која је наставна база Медицинског факултета у Београду.

 

                Пријаве са документацијом о испуњавању услова конкурса (у складу са Статутом Медицинског факултета и Правилником о начину и поступку стицања звања и заснивања радног односа наставника Универзитета у Београду) подносе се Писарници Медицинског факултета ,у ул. Др Суботића бр.8  у року од 15 дана од објављивања конкурса.

 

 

 

КОНКУРС РАСПИСАН  У ОГЛАСНИМ НОВИНАМА „ПОСЛОВИ"

дана 16.05.2018. године

Д Е К А Н
МЕДИЦИНСКОГ ФАКУЛТЕТА

Проф. др Небојша Лалић

 

Прилог

Конкурсна документација: