ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА ОДОБРАВАЊЕ УПИСА СТРАНИХ ДРЖАВЉАНА НА СПЕЦИЈАЛИЗАЦИЈЕ И УЖЕ СПЕЦИЈАЛИЗАЦИЈЕ ЗА ОКТОБАРСКИ УПИСНИ РОК 2018. ГОДИНЕ

 

 

  УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ - МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ

 

ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА ОДОБРАВАЊЕ УПИСА СТРАНИХ ДРЖАВЉАНА НА

СПЕЦИЈАЛИЗАЦИЈЕ И УЖЕ СПЕЦИЈАЛИЗАЦИЈЕ

ЗА ОКТОБАРСКИ  УПИСНИ РОК 2018. ГОДИНЕ

ЗАХТЕВИ СЕ ПОДНОСЕ ОД 03. До 14. СЕПТЕМБРА 2018. ГОДИНЕ

 

          Изменама законских прописа, страни држављанин који је завршио факултет здравствене струке а не обавља здравствену делатност као професију у Републици Србији, уколико специјализацију односно ужу специјализацију жели да обави на  Медицинском факултету у Београду, подноси захтев Медицинском факултету  да му се одобри упис.

          Одлуку о одобравању уписа на специјализације односно уже специјализације доноси Веће за специјалистичку наставу на основу предлога Комисије за упис страних државља .

 

Захтеви за упис подносе се:

          За упис на специјализације - два пута годишње и то: за априлски уписни рок до 5.марта  и  за октобарски уписни рок од 3.  до 14. Септембра 2018.

          За упис на уже специјализације - једном годишње  од 3. до 14.септембра 2018.

 

Страни држављанин морају да испуњавају следеће услове:

-        Уколико су диплому о завршеном факултету или специјалистичку диплому стекли  ван Републике Србије, потребно је да су обавили процедуру признавања дипломе (академско признавање за наставак образовања врши се на Универзитету у Београду, Студетски трг бр,1.)

 

-        Да су на специјализацију односно ужу специјализацију упућени у Републику Србији, одлуком одговарајуће здравствене установе и/или решењем Министарства здравља земље која их упућује на специјализацију  и/или гаранцијом амбасаде.

 

-        Страни држављани који су факултет завршили у Републици Србији, потребно је и да имају положен стручни испит. За лекаре који су на обављању обавезног лекарског стажа остављена је могућност да поднесу пријаву за одобравање уписа на специјализацију а да потврду о положеном стручном испиту доставе накнадно.

 

Потребна документа за  одобравање уписа на специјалистичке студије:

-        Молба за одобравање уписа (и попуњена пријава)

-        Фотокопија оригиналне дипломе о завршеном факултету

-        Фотокопија оригиналне дипломе о  положеном специјалистичком испиту

( ако се тражи упис уже специјализације)

-        Потврду о регулисаном стручном-државном испиту

-        Решење о верификацији дипломе

-        Оверена фотокопија извода из матичне књиге држављана

Након донете одлуке Већа о одобравању уписа на специјализације односно уже специјализације, страни држављанин за упис прилаже, и:

-        Попуњен индекс

-        2 фотографије

-        Доказ о дозволи боравка;

-        Доказ да је здравствено осигуран;

-        Копија пријаве стана;

-        Копија путне исправе;

-        Потврда да је студент похађао или похађа курс српског језика на акредитованој установи (Филолошки факултет, Институт за стране језике а.д. и Институт Ђуро Салај).

-        Доказ о уплати школарине

 

Напомињемо да сва документа која се предају Служби за специјалистичку наставу Медицинског факултета, морају бити преведена на српски језик, оверена од стране овлашћеног преводиоца и не старија од шест месеци.  

 

Прилог:

- ПРИЈАВНИ ЛИСТ ЗА УПИС НА СПЕЦИЈАЛИЗАЦИЈУ

- ПРИЈАВА ЗА УПИС НА УЖУ СПЕЦИЈАЛИЗАЦИЈУ

- ТРОШКОВИ СПЕЦИЈАЛИЗАЦИЈЕ ЗА СТРАНЕ ДРЖАВЉАНЕ