Конкурси за упис на Мастер академске студије за школску 2018/2019 годину

 

 

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ - МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ

 

Расписује

 
 

 

Услови Конскурса су:

  • Завршене академске студије у обиму од 240 ЕСПБ;         
  • познавање енглеског језика до нивоа могућности комуникације и праћења научне литературе;
  • основна знања у коришћењу рачунара.

 

За Конкурс треба приложити:

Ø  пријаву;

Ø  биографију;

Ø  извод из матичне књиге рођених;

Ø  уверење о држављанству, не старије од 6 месеци;

Ø  оверену фотокопију дипломе о завршеним студијама;

Ø  оверену фотокопију додатка Дипломи;

Ø  потврду о средњој оцени (ако није наведена у дипломи);

Ø  оверену фотокопију потврде o знању језика (за кандидате који су страни језик полагали у току студија није потребна посебна потврда);

Ø  сагласност установе о похађању наставе, ако је кандидат у радном односу, а уколико установа сноси трошкове студија - одлука установе;

Ø  потврда о знању коришћења рачунара (уколико кандидат не поседује потврду - подноси изјаву о познавању рада на рачунарима уз обавезу да у току наставе положе тест провере знања);

Ø  потврду о уплати трошкова Конкурса у износу од 8.000,00 динара, који се уплаћују на жиро-рачун Медицинског факултета,  Београд, Др Суботића бр. 8, број: 840-1139666-89 (позив на број ПО50).

 

            Дипломе стечене у иностранству морају бити нострификоване.

 

Прилог:

 

УПИС СТРАНИХ ДРЖАВЉАНА

 

Страни држављани могу уписати студије под истим условима као и домаћи држављани, ако су здравствено осигурани (Одељење за инострано осигурање, Немањина 30, Београд), ако знају језик на коме се изводи настава (потврду да влада српским језиком од одговарајуће акредитоване установе) и уз плаћање трошкове школарине за стране држављане. Поред документације коју подносе домаћи држављани, страни држављани приликом пријаве на Конкурс морају да приложе и:

Ø  решење о признавању стране јавне исправе;

Ø  доказ о дозволи боравка;

Ø  доказ да су здравствено осигурани за школску годину коју уписује;

Ø  копују путне исправе;

Ø  доказ да влада српским језиком.

 

Избор кандидата врши одговарајућа Комисија на основу испуњености услова Конкурса. Предност имају кандидати са вишом средњом оценом.

 

Пријаве по Конкурсу примају се од  24. септембра до 04. октобра 2018. године у Служби за специјалистичку наставу Медицинског факултета, Београд, Др Суботића бр. 8, од 9 до 13 часова.

 

Трошкови студија обухватају:

  • трошкови конкурса у износу од 8.000,00 динара (за стране држављане трошкови конкурса износе динарска противвредност 150 €);
  • годишњу школарину за школску 2018/2019. годину.
  •  Приликом уписа у први семестар, студенти уплаћују и износ од 1.600,00 динара (средства су намењена Универзитету у Београду). Годишњу школарину студенти могу уплатити одједном, у две, четири или пет рата.

 

  • трошкови издавања дипломе, који се уплаћују по ценовнику Универзитета у моменту штампања и издавања дипломе.

 

 КОНКУРСНИ РОК

Пријем - предаја докумената

од 24. септембра до 04. октобра 2018. године од 9 до 13 часова

Коначна листа пријављених  кандидата Факултета која се доставља Универзитету

10. октобар 2018. године у 12 часова

Коначна листа примљених кандидата коју је доставио Универзитет и која је основ за упис

11. октобар 2018. године до 12 часова

Упис примљених кандидата

до 14. октобра до 14 часова 2018. године

Факутет доставља Универзитету број уписаних кандиата по модулима

15. октобар 2018. године

 

Прилог: