Oглас за подношење захтева за одобравање уписа

 

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ-МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ

 

ОБЈАВЉУЈЕ ОГЛАС ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ОДОБРАВАЊЕ УПИСА НА СПЕЦИЈАЛИЗАЦИЈЕ И УЖЕ СПЕЦИЈАЛИЗАЦИЈЕ ЗА ЗДРАВСТВЕНЕ РАДНИКЕ  И ЗДРАВСТВЕНЕ САРАДНИКЕ

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ-МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ

 

ОБЈАВЉУЈЕ ОГЛАС ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ОДОБРАВАЊЕ УПИСА НА СПЕЦИЈАЛИЗАЦИЈЕ И УЖЕ СПЕЦИЈАЛИЗАЦИЈЕ ЗА ЗДРАВСТВЕНЕ РАДНИКЕ  И ЗДРАВСТВЕНЕ САРАДНИКЕ КЈИ СУ ЗАПОСЛЕНИ У ПРИВАТНИМ ЗДРАВСТВЕНИМ УСТАНОВАМА  И/ИЛИ  У УСТАНОВАМА КОЈЕ НЕ ОБАВЉАЈУ ЗДРАВСТВЕНУ ДЕЛАТНОСТ КАО ПРИМАРНУ

 

          На основу чл.175 , чл. 176 као и чл. 261 став 4 и 5  Закона о здравственој заштити, приватне здравствене установе и установе које не обављају здравствену делатност као примарну, уколико желе да њихови запослени специјализације и уже специјализације обаве на Медицинском факултету у Београду  подносе захтев за одобравање уписа.

 

ПРИЈАВЕ СА ДОКУМЕНТАЦИЈОМ ЗА ОДОБРАВАЊЕ УПИСА ПОДНОСЕ СЕ НА ПИСАРНИЦИ МЕДИЦИНСКОГ ФАКУЛТЕТА У БЕОГРАДУ , Др Суботића бр. 8 или ПУТЕМ ПОШТЕ ОД 22. ЈУЛА 2019. ДО 16.АВГУСТА 2019. ГОДИНЕ.

 

          За одобрене специјализације у приватној здравственој установи (приватна пракса) потребно је доставити:

 

  1. приватна здравствена установа, односно приватна пракса достави оверену фотокопију решења АПР-а или решења Трговинског суда;
     2. оверена фотокопија решења здравствене инспекције о испуњености услова за обављање здравствене делатности, односно одређених послова здравствене делатности. 

Специјализације и уже специјализације 

             Захтев мора бити насловљен појединачно за сваког кандидата коме је одобрена специјализација, израђен на меморандуму приватне здравствене  односно установe.

      Уз захтев се, поред горе наведеног прилаже:

 • одлука о одобрењу специјализације од стране директора приватне здравствене установе, односно оснивача приватне праксе, са детаљним образложењем за сваку специјализацију понаособ, израђена на меморандуму приватне здравствене установе, односно оснивача приватне праксе;
 • оверена фотокопија дипломе о завршеном факултету;  за уже специјализације и оверена фотокопија дипломе о положеном специјалистичком испиту.
 • оверена фотокопија уверења о положеном стручном испиту;
 • фотокопија пријаве/одјаве (М образац);
 • потврда да је кандидат у сталном радном односу у приватној здравственој установи, односно приватној пракси, израђена на меморандуму приватне здравствене установе;
 • оверена фотокопија извода из матичне књиге венчаних, уколико је дошло до промене личног имена (промена презимена);
 • потписана изјава лекара о давању сагласности за проверу докумената;

Упис на специјализације ће се одобравати из области, односно делатности за коју је здравствена установа, (приватна пракса) регистрована код надлежног органа.
         Уколико се уз захтев за одобравање уписа на одобрене специјализације, достављају фотокопије докумената, иста морају бити оверена у општини, односно код јавог бележника (нотара) (осим пријаве/одјаве М образа.

 

          За установе односно лекаре који су запослени у установама које не обављају зравстеву делатност као примарну, доставља се уз захтев и

 • одлука о одобрењу специјализације од стране директора са детаљним образложењем за сваку специјализацију понаособ, израђена на меморандуму установе.
 • оверена фотокопија дипломе о завршеном факултету;  за уже специјализације и оверена фотокопија дипломе о положеном специјалистичком испиту.
 • оверена фотокопија уверења о положеном стручном испиту;
 • фотокопија пријаве/одјаве (М образац);
 • потврда да је кандидат у сталном радном односу
 • оверена фотокопија извода из матичне књиге венчаних, уколико је дошло до промене личног имена (промена презимена).
 • потписана изјава лекара о давању сагласности за проверу докумената;

 

Већа за специјалистичку наставу  Медицинског факултета у Београду  доноси одлуку о одобравању уписа специјализације или уже специјализације за октобарски уписни рок у шк.  2019/2020. години.

Одлука Већа за специјалистичку наставу о одобравању уписа као и документација која је потребна за сам упис и рокови за упис, биће објављени на интернет страници Медицинског факултета.

 Упис ће се вршити по расписаном Конкурсу на коме равноправно учествују и лекари којима упис одобри Медицински факултет као и лекари  којима је Министарство здравља Републике Србије издало решење о давању саглансости за упис специјализације или уже специјализације.

Медицински факултет је у обавези да изврши проверу приложених докумената (диплому, стручни испит и сл.) па је неопходно да сваки лекар за кога се тражи одобравање уписа попуни и образац за давање сагласности за проверу података.

 

КЈИ СУ ЗАПОСЛЕНИ У ПРИВАТНИМ ЗДРАВСТВЕНИМ УСТАНОВАМА  И/ИЛИ  У УСТАНОВАМА КОЈЕ НЕ ОБАВЉАЈУ ЗДРАВСТВЕНУ ДЕЛАТНОСТ КАО ПРИМАРНУ

 

 

 

 

          На основу чл.175 , чл. 176 као и чл. 261 став 4 и 5  Закона о здравственој заштити, приватне здравствене установе и установе које не обављају здравствену делатност као примарну, уколико желе да њихови запослени специјализације и уже специјализације обаве на Медицинском факултету у Београду  подносе захтев за одобравање уписа.

 

ПРИЈАВЕ СА ДОКУМЕНТАЦИЈОМ ЗА ОДОБРАВАЊЕ УПИСА ПОДНОСЕ СЕ НА ПИСАРНИЦИ МЕДИЦИНСКОГ ФАКУЛТЕТА У БЕОГРАДУ , Др Суботића бр. 8 или ПУТЕМ ПОШТЕ ОД 22. ЈУЛА 2019. ДО 16.АВГУСТА 2019. ГОДИНЕ.

 

          За одобрене специјализације у приватној здравственој установи (приватна пракса) потребно је доставити:

 

  1. приватна здравствена установа, односно приватна пракса достави оверену фотокопију решења АПР-а или решења Трговинског суда;
     2. оверена фотокопија решења здравствене инспекције о испуњености услова за обављање здравствене делатности, односно одређених послова здравствене делатности. 

Специјализације и уже специјализације 

             Захтев мора бити насловљен појединачно за сваког кандидата коме је одобрена специјализација, израђен на меморандуму приватне здравствене  односно установe.

      Уз захтев се, поред горе наведеног прилаже:

 • одлука о одобрењу специјализације од стране директора приватне здравствене установе, односно оснивача приватне праксе, са детаљним образложењем за сваку специјализацију понаособ, израђена на меморандуму приватне здравствене установе, односно оснивача приватне праксе;
 • оверена фотокопија дипломе о завршеном факултету;  за уже специјализације и оверена фотокопија дипломе о положеном специјалистичком испиту.
 • оверена фотокопија уверења о положеном стручном испиту;
 • фотокопија пријаве/одјаве (М образац);
 • потврда да је кандидат у сталном радном односу у приватној здравственој установи, односно приватној пракси, израђена на меморандуму приватне здравствене установе;
 • оверена фотокопија извода из матичне књиге венчаних, уколико је дошло до промене личног имена (промена презимена);
 • потписана изјава лекара о давању сагласности за проверу докумената;

Упис на специјализације ће се одобравати из области, односно делатности за коју је здравствена установа, (приватна пракса) регистрована код надлежног органа.
         Уколико се уз захтев за одобравање уписа на одобрене специјализације, достављају фотокопије докумената, иста морају бити оверена у општини, односно код јавог бележника (нотара) (осим пријаве/одјаве М образа.

 

          За установе односно лекаре који су запослени у установама које не обављају зравстеву делатност као примарну, доставља се уз захтев и

 • одлука о одобрењу специјализације од стране директора са детаљним образложењем за сваку специјализацију понаособ, израђена на меморандуму установе.
 • оверена фотокопија дипломе о завршеном факултету;  за уже специјализације и оверена фотокопија дипломе о положеном специјалистичком испиту.
 • оверена фотокопија уверења о положеном стручном испиту;
 • фотокопија пријаве/одјаве (М образац);
 • потврда да је кандидат у сталном радном односу
 • оверена фотокопија извода из матичне књиге венчаних, уколико је дошло до промене личног имена (промена презимена).
 • потписана изјава лекара о давању сагласности за проверу докумената;

 

Већа за специјалистичку наставу  Медицинског факултета у Београду  доноси одлуку о одобравању уписа специјализације или уже специјализације за октобарски уписни рок у шк.  2019/2020. години.

Одлука Већа за специјалистичку наставу о одобравању уписа као и документација која је потребна за сам упис и рокови за упис, биће објављени на интернет страници Медицинског факултета.

 Упис ће се вршити по расписаном Конкурсу на коме равноправно учествују и лекари којима упис одобри Медицински факултет као и лекари  којима је Министарство здравља Републике Србије издало решење о давању саглансости за упис специјализације или уже специјализације.

Медицински факултет је у обавези да изврши проверу приложених докумената (диплому, стручни испит и сл.) па је неопходно да сваки лекар за кога се тражи одобравање уписа попуни и образац за давање сагласности за проверу података.

 

Прилог:

- ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ