Kонкурс за избор у звање и на радно место са пуним радним временом

 

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ
БРОЈ: 5629/1
ДАТУМ:20.08.2019.
Б Е О Г Р А Д
Тел. 36 36  321; 36 36 320       

НАЦИОНАЛНОЈ СЛУЖБИ ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ

РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

Б Е О Г Р А Д

Гундулићев венац 23-25

 

Пријављујемо Вам следећа радна места и услове за обављање послова тих места

Декан Медицинског факултета у Београду

објављује

 

К О Н К У Р С


за избор у звање и на радно место са пуним радним временом за следеће уже научне области (предмете) :

1.        1 наставника за избор у звање РЕДОВНОГ ПРОФЕСОРА  за ужу научну област ХУМАНА ГЕНЕТИКА на неодређено време

2.        1 наставника за избор у звање РЕДОВНОГ ПРОФЕСОРА  за ужу научну област ХЕМИЈА У МЕДИЦИНИ на неодређено време

3.        1 наставника за избор у звање РЕДОВНОГ ПРОФЕСОРА  за ужу научну област МЕДИЦИНСКА ФИЗИОЛОГИЈА на неодређено време

4.        1 наставника за избор у звање РЕДОВНОГ ПРОФЕСОРА  за ужу научну област ОФТАЛМОЛОГИЈА на неодређено време

5.        1 наставника за избор у звање РЕДОВНОГ ПРОФЕСОРА  за ужу научну област ПЕДИЈАТРИЈА на неодређено време

6.        1 наставника за избор у звање РЕДОВНОГ ПРОФЕСОРА  за ужу научну област ГИНЕКОЛОГИЈА И АКУШЕРСТВО на неодређено време

7.        1 наставника за избор у звање РЕДОВНОГ ПРОФЕСОРА  за ужу научну област РАДИОЛОГИЈА на неодређено време

8.        1 наставника за избор у звање РЕДОВНОГ ПРОФЕСОРА  за ужу научну област ИНТЕРНА МЕДИЦИНА (геронтологија) на неодређено време

9.        2 наставника за избор у звање РЕДОВНОГ ПРОФЕСОРА  за ужу научну област ИНТЕРНА МЕДИЦИНА (кардиологија) на неодређено време

10.     2 наставника за избор у звање РЕДОВНОГ ПРОФЕСОРА  за ужу научну област ХИРУРГИЈА СА АНЕСТЕЗИОЛОГИЈОМ (општа хирургија) на неодређено време

11.     1 наставника за избор у звање РЕДОВНОГ ПРОФЕСОРА  за ужу научну област ХИРУРГИЈА СА АНЕСТЕЗИОЛОГИЈОМ (дечја хирургија) на неодређено време

12.     1 наставника за избор у звање ВАНРЕДНОГ ПРОФЕСОРА  за ужу научну област ХИСТОЛОГИЈА И ЕМБРИОЛОГИЈА на одређено време од 5 година

13.     2 наставника за избор у звање ВАНРЕДНОГ ПРОФЕСОРА  за ужу научну област ИНФЕКТИВНЕ БОЛЕСТИ на одређено време од 5 година

14.     1 наставника за избор у звање ВАНРЕДНОГ ПРОФЕСОРА  за ужу научну област ФИЗИКАЛНА МЕДИЦИНА И РЕХАБИЛИТАЦИЈА на одређено време од 5 година

15.     1 наставника за избор у звање ВАНРЕДНОГ ПРОФЕСОРА  за ужу научну област ОФТАЛМОЛОГИЈА на одређено време од 5 година

16.     1 наставника за избор у звање ДОЦЕНТА за ужу научну област ХИСТОЛОГИЈА И ЕМБРИОЛОГИЈА на одређено време од 5 година

17.     1 наставника за избор у звање ДОЦЕНТА за ужу научну област СОЦИЈАЛНА МЕДИЦИНА на одређено време од 5 година

18.     1 сарадника за избор у звање АСИСТЕНТА СА ДОКТОРАТОМ за ужу научну област АНАТОМИЈА на одређено време од 3 године

19.     1 наставника за избор у звање ВАНРЕДНОГ ПРОФЕСОРА  за ужу научну област ХЕМИЈА У МЕДИЦИНИ на одређено време од 5 година

20.     1 сарадника за избор у звање АСИСТЕНТА за ужу научну област АНАТОМИЈА на одређено време од 3 године

21.     2 сарадника за избор у звање АСИСТЕНТА за ужу научну област ФАРМАКОЛОГИЈА, КЛИНИЧКА ФАРМАКОЛОГИЈА И ТОКСИКОЛОГИЈА на одређено време од 1 године

22.     1 сарадника у настави за ужу научну област СТАТИСТИКА И ИНФОРМАТИКА У МЕДИЦИНИ на одређено време од 3 године

 

УСЛОВИ 1: Завршен Биолошки факултет, VIII степен стручне спреме, општи и посебни услови предвиђени Законом о високом образовању и Правилником о условима, начину и поступку стицања звања и заснивања радног односа наставника и сарадника Медицинског факултета Универзитета у Београду

 

УСЛОВИ 2: Завршен Природно-математички факултет или Хемијски факултет, VIII степен стручне спреме, општи и посебни услови предвиђени Законом о високом образовању и и Правилником о условима, начину и поступку стицања звања и заснивања радног односа наставника и сарадника Медицинског факултета Универзитета у Београду

 

УСЛОВИ 3-18: Завршен Медицински факултет, VIII степен стручне спреме, општи и посебни услови предвиђени Законом о високом образовању и Правилником о условима, начину и поступку стицања звања и заснивања радног односа наставника и сарадника Медицинског факултета Универзитета у Београду

 

УСЛОВИ 19: Завршен Хемијски факултет, VIII степен стручне спреме, општи и посебни услови предвиђени Законом о високом образовању и и Правилником о условима, начину и поступку стицања звања и заснивања радног односа наставника и сарадника Медицинског факултета Универзитета у Београду

 

УСЛОВИ 20-22: Завршен Медицински факултет, VII степен стручне спреме, општи и посебни услови предвиђени Законом о високом образовању и и Правилником о условима, начину и поступку стицања звања и заснивања радног односа наставника и сарадника Медицинског факултета Универзитета у Београду

 

Посебан услов: кандидати који конкуришу за клиничке наставне предмете подносе доказ о радном односу на клиници која је наставна база Медицинског факултета у Београду.

 

 Пријаве са документацијом о испуњавању услова конкурса (у складу са Правилником о условима, начину и поступку стицања звања и заснивања радног односа наставника и сарадника Медицинског факултета Универзитета у Београду) подносе се Писарници Медицинског факултета, у ул.Др Суботића бр.8 (Тел. 36-36-320; 36 36 321) у року од 15 дана од објављивања конкурса.

 

КОНКУРС РАСПИСАН  У ОГЛАСНИМ НОВИНАМА „ПОСЛОВИ"

дана 04.09.2019. године

 

 

        Д Е К А Н

МЕДИЦИНСКОГ ФАКУЛТЕТА


   Проф. др Небојша Лалић

 

Прилог:

- ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ИЗБОР НАСТАВНИКА (доцент, ванредни професор и редовни професор)

- ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ПРИЈАВУ НА КОНКУРС ЗА ИЗБОР АСИСТЕНТА

- ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ПРИЈАВУ НА КОНКУРС ЗА ИЗБОР САРАДНИКА У НАСТАВИ

- Изјава о изворности

- Образац-Изјава (Сагласно чл.13 Закона о заштити података личности)