О Факултету

  • Факултет је високошколска установа која обавља делатност високог образовања,
    научноистраживачку и здравствену делатност.
  • Високообразовни студијски програми Факултета се обављају у оквиру поља медицинских наука.
  • Факултет може да самостално или у сарадњи са другим високошколским установама обавља студијске програме и у другим пољима.
  • У оквиру својих делатности Факултет може да обавља и друге послове у складу са законским прописима који регулишу одговарајуће делатности.
  • Организацијом рада Факултет обезбеђује да се послови којима се остварују делатности обављају синергистички, и посебно, да се обезбеђује неометано и квалитетно остваривање студијских програма.

 

Члан 11 Статута Медицинског факултета