Студијски програм/студијски програми : Сестринство

Врста и ниво студија:ОАС

Назив предмета: Анатомија

Наставник: Доц. др Лазар Стијак

Статус предмета: Обавезан

Број ЕСПБ: 3

Циљ предмета

Упознавање студената са изгледом и грађом људског тела
Омогућавање будућим медицинским сестрама и техничарима да стекну непосоредан увид у изглед, положај и међусобне односе мишића, крвних и лимфних судова, живаца, костију и унутрашњих органа човека.
Површинска анатомија приказује односе унутрашеих структура према елементима видљивим на површини тела (оријентационе тачке на телу, конвенционалне линије, палпабилне остеолошке структуре)

Исход предмета

Знање анатомије завршеним сестрама и техничарима омогућава

  1. Оријентацију на пацијенту где се налазе органи потребни за евентуалне претраге
  2. Познајући морфологију здравог органа утврде могуће патолошке промене на основу измене морфологије
  3. Брзу оријентацију на телу пацијента везану апликовање ординиране терапије или тражену дијагностичку процедуру

Садржај предмета

Теоријска настава

Општа анатомија: Упознавање са основним анатомским појмовима и општим одредницама везанима за људско тело и делове тела.
Анатомија локомоторног система: Упознавање са основама анатомије коштано - зглобно - мишићног система
Анатомија кардиоваскуларног система: Упознавање са основама анатомије срца, антеријског, венског и лимфног система човека
Анатомија респираторног система: Упознавање са основама анатомије горњих и допњих респиратопрних путева, носа, параназалних синуса, гркљана и душника, однсно анатомија плућа и плућне марамице

Анатомија дигестивног система . Упознавање са основама анатомије горњих и доњих дигестивних путева, односно усне дупље, ждрела, једњака, желуца и танког и дебелог црева, ако и упознавање са основама анатомије јетре, жчних путева и панкреаса.
Анатомија уринарног система: Упознавање са основама анатомије бубрега, бубрежних омотача, мокраћовода, мокраћне бешике и мокраћне цеви

Анатомија органа за репродукцију: Упознавање са основама анатомије репродуктивног система жене и мушкарца.

Анатомија нервног система и чула: Упознавање са изгледом, поделом и макроморфологијом периферног, централног и аутономног нервног система, спољашњом и унутрашњом морфологијом свих његових делова и важнијих путева који повезују наведене структуре. Основи анатомије чула вида, слуха, равнотеже, мириса и укуса.

Aнатомија хематопоезног система, крви и слезине. Упознавање са местима стварања крвних лоза, изгледом крви и слезином као органом.

Анатомија ендокриног система човека. Упознавање са основама макроморфологије ендокриних жлезда човека: хипофизе, тиродне жлезде, паратиродних жлезда, ендокриног дела панкреаса, надбубрежних жлезда и гонадалних жлезда.

Практична настава:Вежбе, Други облици наставе, Студијски истраживачки рад

Долажење до сазнања методом анатомске дисекције кадавера о изгледу, положају и садржају свих делова тела, органа и органскох система
Семинарска настава одржава се у компјутерским учионицама и дискусионим групама. У компјутерским учионицама студенти су у могућности да прате савремене технологије приказа људског тела у дигиталној форми, презентације са предавања и да, у форми семинарских радова, науче да претражују литературу и презентују свој приступ одређеној проблематици везаној за анатомију. Уколико постоји могућност, један део семинарске наставе биће вођен у електронској форми.

 

Литература

Бошковић М. Анатомија човека. Дескриптивна и функционална. Научна КМД, Београд, 2003.

 

 

Методе извођења наставе

Класична предавања

Практична настава на кадаверима

Семинари у компјутерским учионицама и путем Moodle система

Провере знања: 2 обавезна колоквијума путем теста у писаној форми. Први: Општа анатомија и анатомија локомоторног, кардиоваскуларног, респираторног и дигестивног система. Други: Анатомија уринарног и репродуктивног система. Анатомија нервног система и чула.

Оцена  знања (максимални број поена 100)

Предиспитне обавезе

поена

Завршни испит

поена

активност у току предавања

6

Практични  испит

20

практична настава

2

Испитни тест

40

колоквијум-и

20

..........

 

семинар-и

2