Студијски програм/студијски програми : Сестринство

Врста и ниво студија: ОАС

Назив предмета: Примена медијских техника у здравственом васпитању

Наставник (Презиме, средње слово, име): Доц. др Босиљка Ђикановић

Статус предмета: изборни

Број ЕСПБ: 3

Циљ предмета је да се студенти упознају са врстама, предностима и недостацима, дометима и ограничењима различитих формата и медијских техника које се користе у здравственом васпитању, као и да се оспособе за планирање и дизајнирање одговарајућих медијских техника у здравственом васпитању, а у складу са циљном групом и њиховим специфичним потребама у здравственом васпитању .

Исход предмета Очекивана знања и вештине: препознавање и прихватање основних елемената коришћења медијских техника у здравственом васпитању, оспособљеност за планирање, имплементацију и евалуацију успеха  медијских техника у здравственом васпитању, као и дизајнирање  медијских техника у односу на циљну групу којој су намењене здравствено васпитне поруке

Садржај предмета

Теоријска настава

Предмет се фокусира на савремене технике и методе које се користе у теорији промоције здравља и здравственог васпитања, а у циљу ефективног преношења здравствено-васпитних порука и подизања нивоа знања код циљне популације, као и усвајања вештина које су неопходне за промену начина понашања и усвајања здравих стилова живота. Настава ће обухватити преглед различитих метода, медијских техника које се користе у здравственом васпитању, и посебна пажња ће се обратити на приказ и анализу примера успешних кампања и других комуникацијских формата који се користе у здравственом васпитању.

Практична настава:Вежбе, Други облици наставе, Студијски истраживачки рад

Студенти ће кроз различите примере у пракси анализирати коришћење и успешност медијских техника које се примељују у здравственом васпитању. Стећи ће вештине потребне за делотворно иницирање, планирање и имплементирање здравствено васпитних активности које су намењене појединцу и заједници.

Литература

  • Koelen MA, van den Ban AW. Health education and health promotion. Den Haag: Wageningen Academic Publishers 2004.
  • Managing Health Education and Promotion Programs. Leadership Skills for the 21st century. Johnson JA, Breckon DJ. Sudbury, MA: Jones and Bartlett Publishers 2007

Методе извођења наставе Интерактивне презентације у којима се предавања одвијају уз постављање питања, активно учествовање студената, визуелна средства и штампане материјале. Дискусије у малим групама у коме студенти размењују идеје, размишљања, питања и одговоре уз присуство наставника који потпомаже дискусију. Студије случаја које користе реалне сценарије који се односе на специфичне теме и проблеме; студенти читају овакве студије случаја и потом реферишу након индивидуалног рада или рада у малим групама. Припрема планова (семинарских радова) за примену медијских техника у здравствено васпитном раду.

Оцена  знања (максимални број поена 100)

Предиспитне обавезе

поена

Завршни испит

поена

активност у току предавања

5

писмени испит

 

практична настава

5

усмени испт

 

колоквијум-и

 

..........

 

семинар-и

90