Студијски програм/студијски програми : Сестринство

Врста и ниво студија: ОАС

Назив предмета: ТИМСКИ РАД У СЕСТРИНСТВУ

Наставник : Доц. др Милена Шантрић-Милићевић  

Статус предмета: изборни

Број ЕСПБ:3

Циљ предмета је да студенти прихвате принципе грађења професионалних тимова и прихвате и разумеју шта одређује главне утицаје на понашање у професионалним тимовима и овладају методама мотивације у тимском раду.  Поред овога, циљ је да студенти  разумеју најважније карактеристике делотворних тимова, значај ефективне комуникације у мултидисциплинарним тимовима и примене знања о мотивишућим и демотивишућим факторима за чланове тимова.

Исход предмета

Очекивана знања и вештине: Студенти ће се упознати са основним разликама између групе и тима, сврхом, критеријумима за формирање тима и начинима формирања и грађење тимова. Стећи ће знања о врстама тимова и начинима функционисања, посебно о начинима доношења одлука и моделима и комуникације у тиму. Знаће да идентификују и практично покажу најважније факторе који делују мотивишуће, односно демотивишуће на чланове тима.и научиће карактеристике појединих улога у тиму и начине унапређења професионалних улога у тиму. Увежбаваће асертивних комуникације у тимском раду како би идентификовали њене користи. Оспособљаваће се за препознавања понашања у тиму која доводе до оптималног учинка и прихватање тих вештина, Саваладаваће вештине анализе улога у тиму и примену метода за мотивисање чланова тимова.

Садржај предмета

Теоријска настава

Предмет полази од концепта делотворног и ефикасног тимског рада као начина да се процеси и квалитет у сестринској нези унапредеђују кроз тимски рад.  Стиденти ће бити припремљени за мултидисциплинарни рад у мултисекторском контексту да би као тим остварили циљеве. Указаће се на књучне карактеристике и бројне предности тимског рада: више различитих комплексних проблемa се може решити уколико се удруже знања и ресурси; проблемима се прилази са ширим знањима, вештинама и искуствима; овакав приступ доприноси подизању морала и осећаја власништва кроз учешће у доношењу одлука; побољшање могућности да се превазиђу границе између одељења као и функционалне баријере;  и повећава вероватноћа да ће препоруке бити усвојене у односу на препоруке које даје појединац. Да би могао да буде део делотворног тима сваки члан треба да разуме појединачне улоге и понашања и на који начин се могу искористити за добробит тима и његових циљева, тако да ће се радиће се на идентификацији улога у тиму, вештина управљања и доношења одлука у тимовима и евалуацијом тимског рада. Указаће се на потребу познавања развојних фаза тима да би се развијање тима одвијало на жељени начин. и препознавању потешкоће које ометају развијање поверења и делотворност тимског рада. Процес изградње тима обухвата.

Практична настава: Вежбе, Други облици наставе, Студијски истраживачки рад

Усвајање вештина тимског рада, постављање заједничких циљева, доношење одлука и јасно разумевање свих личности и улога у тиму и разумевање тимског процеса. Посебна пажња ће бити посвећена потешкоћама у тимском раду, препознавању лошег рада и нефункционалних тимова, идентификацији блокада у тимском раду као и мотивишућих и демотивишућих факторастратешке и ефективне комуникацију у тимском раду, и комуникације у конфликтним ситуацијама кроз практичан рад. Научене вештине ефективне комуникације студенти ће демонстрирати у презентацији.

Литература

1.      Mark A. Working in Teams in Oxford Textbook of Public Health Practice , Oxford, 2006.

2.      Belbin RM. Management teams / why they succeed or fail. Butterworth Heinemann, London, 1996.

3.      Pardy D. Leading Teams. ILM 2004.

4.      Teamwork in Healthcare: Promoting effective teamwork in healthcare in Canada. Canadian health Services Research Foundation, 2006.

5.      Kennedy FA, Nilson LB. Successful Strategies for Teams. Team Member Handbook. Office of Teaching Effectiveness and Innovation. USA: Clemson University, 2008.

6.      Комуникације и тимски рад - радна свеска за студенте. Београд: Медицински факултет Универзитета у Београду и CDC/Atlanta, USA, - Програм одрживог развоја менажмента 2007.

Методе извођења наставе

Методе се састој од предавања, семинара (студенти ће добити задатак да припреме примере добре праксе примене маркетинга здравља и да их презентују) и вежби. На вежбама ће у мањим групама корак по корак креирати маркетински план на задату тему или тему по избору, у складу са наставним програмом.

Такође, студенти ће се обучавати у стратешким и свакодневним комуникацијама, као и у изради пројекта стратешке комуникације на изабрану тему који ће јавно презентовати.

Оцена  знања (максимални број поена 100)

Предиспитне обавезе

поена

Завршни испит

поена

активност у току предавања

5

писмени испит

90

практична настава

5

усмени испт

 

колоквијум-и

 

..........

 

семинар-и