Студијски програм/студијски програми : Сестринствo

Врста и ниво студија: ОАС

Назив предмета: Демографија у медиицни

Наставник (Презиме, средње слово, име): проф. др Карел Турза

Статус предмета: изборни

Број ЕСПБ: 3

Циљ предмета

Стицање ширих знања из области демографије, упознавање са релевантним подацима о прираштају становништав у свету и код нас, разматрање трендова старења светског становништва и улога медицине, анализа светске еколошке кризе и медицине, разматрање односа екологије и здравља у Србији, региону и свету.

Исход предмета

Знање стечено у току наставе  омогућава  успешно бављење актуелним и важним проблемима у вези са трендом старења становништва, еколошком кризом, те екологијом у контексту области  медицине.

Садржај предмета

Теоријска настава

Прираштај становништва  у свету; oсновне категорије демографије, утицаји савремене медиицне и хигијене на демографске промене, одрживи развој, угрожавање животне средине у Србији, медицински отпад, глобално загревање, генетски модификована храна.

 

Практична настава:Вежбе, Други облици наставе, Студијски истраживачки рад

Koмбинација предавања,студентских презентација и семинара.

Студенти који се изузетно ангажују током наставе (презентације,учешће у дискусијама...) биће ослобођени испита.

Зa неке од наведених области биће ангажовани гостујући наставници/истраживачи.

Литература

Гиденс, Ентони (2003), Социологија, Економски факултет Универзитета  убеограду, Београд.

Ђукановић, Мара, Животна средина и одрживи развој, Eлит, Београд,1996.

Раденовић, Предраг, »Eкологија и друштво«, у: Предраг  Раденовић,, Oпшта социологија, ИАСЦ, Београд, 2004.

Tурза, Kaрел, Meдицина и друштво - социолошки аспекти, Libri medicorum, Медицински факултет Универзитета у Београду, Београд, 2009., 2011.

Tурза, Kaрел и Сандра Раденовић,  Појмовници за изборне предмете, Libri medicorum, Медицински факултет Универзитета у Београду, Београд, 2009., 2011.

Методе извођења наставе

Предавања и вежбе-интерактиван рад са студентима, студентске презентације, дискусије, рад на терену, гости-предавачи

Оцена  знања (максимални број поена 100)

Предиспитне обавезе

поена

Завршни испит

поена

активност у току предавања

 

писмени испит

100

практична настава

 

усмени испт

 

колоквијум-и

 

..........

 

семинар-и