Студијски програм/студијски програми : Сестринство

Врста и ниво студија: ОАС

Назив предмета: ЉУДСКА ПРАВА И ЗДРАВЉЕ

Наставник : Доц. др Александра Јовић Вранеш, координатор

Наставници: Бјеговић Микановић Весна, Вуковић Дејана, Бабић Момцило, Симић Снежана, Матејић Бојана, Шантрић Милићевић Милена, Терзић Шупић Зорица, Ђикановић Босиљка, Јанковић Јанко, Николић Жељка, наставници по позиву

Статус предмета: изборни

Број ЕСПБ: 3

Циљ предмета. Циљ овог предмета је да обезбеди знање и  омогући студентима да истражују и дискусију теме везане за здравље и људска права.

Исход предмета Очекивани исходи и компетенције: на крају модула, студенти ће стећи неопходна теоријска знања из области здравља и људских права, као и вештине неопходне за примену овог знања у пракси. Разумевање ових права је од великог значаја за све учеснике у здравственом систему. Развијање позитивних ставова и понашања у вези са људским правима је основа успешног рада на очувању и унапређењу здравља пацијената.

Садржај предмета

Теоријска настава Правне, етичке и норме људских права су све важнија компонента пружања квалитетне здравствене заштите. Теме које су обухваћене предметом односе се на : правну заштиту и право на здравље; институционализацију и систем здравствене заштите; приватности пацијента, сагласност, и поверљивост; права пружаоца услуга и њихов однос према правима пацијената; и значај људских права у реформи система здравствене заштите.

Практична настава:Вежбе, Други облици наставе, Студијски истраживачки рад

Литература

  • Forsythe, FP. Encyclopedia of Human Rights. New York: Oxford University Press, 2009.
  • Health and Human Rights. A resource guide for the Open Society Institute and Soros Foundations Network. Equitas, June, 2007.
  • Donnelly J. Universal human rights in theory and practice (2nd ed.). Ithaca: Cornell University Press, 2003.

·        International Health Regulations (2005) ("IHR (2005)") and related World Health Assembly resolution. (www.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA58/A58_55-en.pdf)

  • Gruskin, S., Bogescho, D., Ferguson, L. (2010) "Rught/based approaches" to health policies and programmes: Articulation, ambiguities, and assessment. Jounal of Public Health Policy, 31(2), 129-45.

Методе извођења наставе

Различити облици наставе / учења ће се користити за модул (е-учење и предавања у учионици): предавања са дискусијом, презентације домаћих задатака, групне активности које се фокусирају на мултидисциплинарном приступу, студије случаја и видеоматеријал.

Оцена  знања (максимални број поена 100)

Предиспитне обавезе

поена

Завршни испит

поена

активност у току предавања

5

писмени испит

30

практична настава

5

усмени испт

40

колоквијум-и

20

..........

 

семинар-и