Конкурс за упис на студије другог степена академских студија за шк. 2017/2018. годину

 

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ - МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ

 

расписује 

 

К   О   Н   К   У   Р   С

за упис на

 

СТУДИЈЕ ДРУГОГ СТЕПЕНА АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА

за шк. 2017/2018. годину

 

СПЕЦИЈАЛИСТИЧКЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ - МЕДИЦИНСКЕ НАУКЕ -

У ТРАЈАЊУ ОД ЈЕДНЕ ГОДИНЕ (60 ЕСПБ)

 

1.     ВАСКУЛАРНА ХИРУРГИЈА СА АНГИОЛОГИЈОМ - 5 кандидата

2.     ДЕЧЈА ХИРУРГИЈА - 5 кандидата

3.     ДИГЕСТИВНИ СИСТЕМ - 10 кандидата

4.     ЕКСПЕРИМЕНТАЛНА ФАРМАКОЛОГИЈА - 5-10 кандидата

5.     ЕКСПЕРИМЕНТАЛНА ФИЗИОЛОГИЈА И ПАТОЛОШКА ФИЗИОЛОГИЈА - 5 кандидата

6.     ЕПИДЕМИОЛОГИЈА - 6 кандидата

7.     ИМУНОЛОГИЈА - 10 кандидата

8.     ИСХРАНА - 1-5 кандидата

9.     КЛИНИЧКА БИОХЕМИЈА - 2 кандидата

10.  КЛИНИЧКА ЕНДОКРИНОЛОГИЈА - 10 кандидата

11.  КЛИНИЧКА И ЕКСПЕРИМЕНТАЛНА МИКРОБИОЛОГИЈА - 3 кандидата

12.  КЛИНИЧКА И ПРИМЕЊЕНА АНАТОМИЈА - 4-6 кандидата

13.  КЛИНИЧКА КАРДИОЛОГИЈА - 10-25 кандидата

14.  КЛИНИЧКА НЕУРОЛОГИЈА - 4-15 кандидата

15.  КЛИНИЧКА ОФТАЛМОЛОГИЈА - 5 кандидата

16.  КЛИНИЧКА ПУЛМОЛОГИЈА - 5-10 кандидата

17.  KЛИНИЧКА ТРАНСФУЗИОЛОГИЈА - 7 кандидата

18.  КЛИНИЧКА ФАРМАКОЛОГИЈА И ТЕРАПИЈА - 5-10 кандидата

19.  КЛИНИЧКА ХЕМАТОЛОГИЈА - 2-5 кандидата

20.  МЕДИЦИНА РАДА - 3 кандидата

21.  МЕДИЦИНА СПОРТА - 5 кандидата

22.  МИКРОСКОПИЈА И ЋЕЛИЈСКА БИОЛОГИЈА - 1-15 кандидата

23.  НЕОНАТОЛОГИЈА - 5 кандидата

24.  НЕФРОЛОГИЈА - 5 кандидата

25.  НЕУРОХИРУРГИЈА - 2 кандидата

26.  НУКЛЕАРНА МЕДИЦИНА - 3 кандидата

27.  ОРТОПЕДИЈА - 15 кандидата

28.  ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИЈА - 2-4 кандидата

29.  РАДИОЛОГИЈА - 10 кандидата

30.  РЕУМАТОЛОГИЈА - 2-5 кандидата

31.  СТАТИСТИКА И ИНФОРМАТИКА У МЕДИЦИНИ- 1-5 кандидата

32.  УРОЛОГИЈА - 1-5 кандидата

33.  ФИЗИКАЛНА МЕДИЦИНА И РЕХАБИЛИТАЦИЈА - 2-5 кандидата

34.  ФОРЕНЗИЧКА ПАТОЛОГИЈА И ЕКСПЕРТИЗНА ДИЈАГНОСТИКА - 5 кандидата

35.  ХИГИЈЕНА СА МЕДИЦИНСКОМ ЕКОЛОГИЈОМ - 1-5 кандидата

36.  ХИРУРШКА АНАТОМИЈА - 5-15 кандидата

37.  ХУМАНА РЕПРОДУКЦИЈА - 1-10 кандидата

38.  ШКОЛСКА ХИГИЈЕНА И ФИЗИОЛОГИЈА РАСТА И РАЗВОЈА - 1-5 кандидата  

 

 

Услови Конскурса су:

 

  • завршен Медицински факултет;         
  • познавање енглеског језика до нивоа могућности комуникације и праћења научне литературе;
  • основна знања у коришћењу рачунара.

 

За Конкурс треба приложити:

Ø  пријаву;

Ø  биографију;

Ø  извод из матичне књиге рођених;

Ø  уверење о држављанству, не старије од 6 месеци;

Ø  оверену фотокопију дипломе о завршеном Медицинском факултету;

Ø  потврду о средњој оцени (ако није наведена у дипломи);

Ø  оверену фотокопију потврде o знању језика (за кандидате који су страни језик полагали у току студија није потребна посебна потврда);

Ø  сагласност установе о похађању наставе, ако је кандидат у радном односу, а уколико установа сноси трошкове студија - одлука установе;

Ø  потврда о знању коришћења рачунара (уколико кандидат не поседује потврду - подноси изјаву о познавању рада на рачунарима уз обавезу да у току наставе положе тест провере знања);

Ø  потврду о уплати трошкова Конкурса у износу од 8.000,00 динара, који се уплаћују на жиро-рачун Медицинског факултета,  Београд, Др Суботића бр. 8, број: 840-1139666-89 (позив на број ПО50).

 

            Дипломе стечене у иностранству морају бити верификоване. Страни држављани могу уписати студије под истим условима као и домаћи држављани, ако су здравствено осигурани (Одељење за инострано осигурање, Немањина 30, Београд), ако знају језик на коме се изводи настава (потврду да влада српским језиком од одговарајуће акредитоване установе) и уз плаћање трошкове школарине за стране држављане. Поред документације коју подносе домаћи држављани, страни држављани приликом пријаве на Конкурс морају да приложе:

Ø  решење о признавању стране јавне исправе;

Ø  доказ о дозволи боравка;

Ø  доказ да су здравствено осигурани за школску годину коју уписује;

Ø  копију пријаве стана;

Ø  копују путне исправе;

Ø  потврду о знању српског језика.

 

Избор кандидата врши одговарајућа Комисија на основу испуњености услова Конкурса. Предност имају кандидати са вишом средњом оценом.

 

Пријаве по Конкурсу примају се од  25. септембра до 04. октобра 2017. године у Служби за специјалистичку наставу Медицинског факултета, Београд, Др Суботића бр. 8, од 9 до 13 часова.

Трошкови студија обухватају:

ü  трошкови конкурса у износу од 8.000,00 динара (за стране држављане трошкови конкурса износе динарска противвредност 100 €);

ü  годишњу школарину за школску 2017/2018. годину, која износи 136.000,00 динара (годишња школарина за стране држављане је 1.900 €). Приликом уписа у први семестар, студенти уплаћују и износ од 1.600,00 динара (средства су намењена Универзитету у Београду).

ü  годишњу школарину студенти могу уплатити  одједном у две рате (по семестру) 4раате  или  у 5 рата с тим што се приликом уписа уплаћује прва рата у износу 36.000,00 динара.

ü  трошкови оцене и јавне одбране рада, који се уплаћују непосредно пре јавне одбране по ценовнику који важи у тренутку одбране рада, а који у школској 2017/2018. години износе 55.000,00 динара (за стране држављане трошкови оцене и јавне одбране рада у школској 2017/2018. години износе 800 €);

ü  трошкови издавања дипломе, који се уплаћују по ценовнику Универзитета у моменту штампања и издавања дипломе.

 

 

КОНКУРСНИ РОК


Пријем - предаја докумената

од 25. септембра до 04. октобра 2017. године од 9 до 13 часова

Коначна листа пријављених  кандидата Факултета која се доставља Универзитету

10. октобар 2017. године у 12 часова

Коначна листа примљених кандидата коју је доставио Универзитет и која је основ за упис

11. октобар 2017. године до 12 часова

Упис примљених кандидата

до 14. октобра до 14 часова 2017. године

Факутет доставља Универзитету број уписаних кандиата по модулима

16. октобар 2017. године

 

Прилог:

 

***

ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА

 

УПИС СТРАНИХ ДРЖАВЉАНА НА СВЕ ВИДОВЕ  СТУДИЈА

 

          Страни држављани могу се уписати на све видове студија под истим условима као и домаћи држављани, уз плаћање трошкова студија који важе за стране државњане.

 

Ø  Уколико су факултет завршили ван Републике Србије, потребно је да нострификују Диплому;

Ø  Нострификација Дипломе (уколико се нострификација врши због наставка образовања) врши се на Универзитету у Београду, Студетски трг бр,1.

Страним држављанима за упис  на све видове студија ( поред документације коју подносе домаћи држављани) потребно је и:

Ø  Решење о нострификацији Дипломе;

Ø  Доказ о дозволи боравка;

Ø  Доказ да је здравствено осигуран (Немањина 30);

Ø  Копија пријаве стана;

Ø  Копија путне исправе;

Ø  Потрврда да је студент похађао или похађа курс српског језика на акредитованој установи (Филолошки факултњет, Институт за стране језике а.д. и Институт Ђуро Салај).