Конкурс за студије другог степена - Специјалистичке струковне студије

 

К О Н К У Р С

за

 

СТУДИЈЕ ДРУГОГ СТЕПЕНА - СПЕЦИЈАЛИСТИЧКЕ СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ

(120 ЕСПБ)

ЗА ШК. 2017/2018 ГОДИНУ

 

1. СПЕЦИЈАЛИСТА СТРУКОВНА МЕДИЦИНСКА СЕСТРА -24 студента

2. СПЕЦИЈАЛИСТА СТРУКОВНИ ФИЗИОТЕРАПЕУТ - 24 студента

3.СПЕЦИЈАЛИСТА СТРУКОВНИ АНЕСТЕТИЧАР - 24 студента

4. СПЕЦИЈАЛИСТА СТРУКОВНИ МЕДИЦИНСКИ РАДИОЛОГ- 24 студента

5. СПЕЦИЈАЛИСТА СТРУКОВНИ САНИТАРНО-ЕКОЛОШКИ ИНЖЕЊЕР-24 студента

6. СПЕЦИЈАЛИСТА СТРУКОВНИ МЕДИЦИНСКО-ЛАБОРАТОРИЈСКИ ТЕХНОЛОГ-24 студента

 

   Услови Конкурса:

- завршене основне струковне или основне академске студије -  најмање 180 ЕСПБ;

- познавање енглеског језика;

- познавање рада на рачунару;

 

Пријаве по Конкурсу примају се од 25.септембра до 4.октобра 2017. године у Служби за последипломску наставу Медицинског факултета, Др Суботића бр. 8, други спрат.

 

За Конкурс треба приложити:

-        Попуњену пријаву - образац

-        Биографију

-        Оверену фотокопију дипломе

-        Потврду о знању језика

-        Извод из матичне књиге рођених

-        Уверење о држављанству

-        Потврду о познавању рада на рачунарима

-        Потврду о уплати трошкова конкурса

 

Студије трају две године и завршавају се израдом и одбраном специјалистичког рада.

 

Студенти који се пријаве на Конкурс полажу тест провере знања .

Датум полагања теста провере знања биће накнадно одређен.

 

 

Трошкови студија подразумевају:

-Трошкове конкурса у износу од 8.000,00 динара уплаћују се  на текући рачун Медицинског факултета,  Београд, Др Суботића бр. 8, број: 840-1139666-89 (позив на број ПО50).

-        Годишњу школарину (две школске године).Годишња школарина  за прву годину студија у шк. 2017/2018. години износи 136.000,00 динара. Школарина се уплаћује у две рате и то прва рата (60% од школарине) уплаћује се  приликом уписа студија   а друга рата (40%) уплаћује се  приликом уписа другог семестра.

-        Факултет омогућава плаћање годишње школарине у више месечних рата (5 рата)

-        Поред годишње школарине приликом уписа  сваке године студија уплаћује се и 1600,00 динара (на текући рачун Медицинског факултета, средства су намењена Универзитету у Београду)

-        Оцену и одбрану специјалистичког рада по важећем ценовнику у тренутку одбране. Трошкови оцене и одбране рада у шк. 2017/2018. години износе 65.000,00. динара.

-        Издавање дипломе - по ценовнику Универзитета у тренутку одбране (у овој школској години 5.000,00 динара).

-        Трошкови студија за стране држављане износе:

-        Трошкове конкурса-100 еура у динарској противвредности по средњем курсу на дан уплате

-        Годишња школарина- 1900 еура (по години студија у динарској противвредности по средњем курсу на дан уплате)

-        Одбрана рада са дипломом-1150 еура


Прилог:

 

***

ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА

 

УПИС СТРАНИХ ДРЖАВЉАНА НА СВЕ ВИДОВЕ  СТУДИЈА

 

 

          Страни држављани могу се уписати на све видове студија под истим условима као и домаћи држављани, уз плаћање трошкова студија који важе за стране државњане.

Ø  Уколико су факултет завршили ван Републике Србије, потребно је да нострификују Диплому;

Ø  Нострификација Дипломе (уколико се нострификација врши због наставка образовања) врши се на Универзитету у Београду, Студетски трг бр,1.

Страним држављанима за упис  на све видове студија ( поред документације коју подносе домаћи држављани) потребно је и:

Ø  Решење о нострификацији Дипломе;

Ø  Доказ о дозволи боравка;

Ø  Доказ да је здравствено осигуран (Немањина 30);

Ø  Копија пријаве стана;

Ø  Копија путне исправе;

Ø  Потрврда да је студент похађао или похађа курс српског језика на акредитованој установи (Филолошки факултњет, Институт за стране језике а.д. и Институт Ђуро Салај).