КОНКУРС ЗА УПИС НА МАСТЕР АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ ИЗ ЈАВНОГ ЗДРАВЉА

 

Расписује

 

К О Н К У Р С

 

ЗА УПИС НА МАСТЕР АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ ИЗ ЈАВНОГ ЗДРАВЉА

 

ЗА ШКОЛСКУ 2017/2018 ГОДИНУ - 48 студента

 

Мастер академске студије -Јавног здравља акредитоване су од стране Комисије за акредитацију и проверу квалитета Републике Србије.

Студијски програм припада пољу интердисциплинарне, мултидисциплинарне и трансдисциплинарне наукe, а обухвата 8 обавезних и 3 изборна од понуђених 26 изборних предмета, као и израду мастер академског рада. Програм је заснован на најновијим приступима јавно-здравственој науци, ослања се на савремена истраживања и одговарајућу литературу, и обезбеђује преношење и усвајање знања и вештина за успешну каријеру мастера јавног здравља. Програм је развијен у сарадњи са угледним европским факултетима и школама - чланицама Удружења школа јавног здравља региона Европе (ASPHER) и омогућава сарадњу наших студената са студентима и наставницима ових школа, у процесу студирања и касније у каријери.

Мастер академске студије из Јавног здравља трају једну годину, завршавањем студија односно одбраном мастер рада стиче се звање мастер јавног здравља  и омогућава наставак даљег образовања у систему високог образовања Србије.

Услови за упис:

  • Претходно остварен обим основних академских студија од најмање 240 бодова ЕСПБ стечених на акредитованој институцији или еквивалент томе, тј. висока стручна спрема из области здравствене струке, права, економије, организационих, политичких, филозофских наука и др.
  • Знање енглеског језика.
  • Компјутерска писменост.

Пријаве по конкурсу примају се од 25.септембра до 4. Октобра 2017. године у Служби за последипломску наставу Медицинског факултета, Др Суботића 8.

Детаљније информације о потребној документацији, висини трошкова школарине, могу се видети на интернет страници Медицинског факултета: www.mfub.bg.as.rs.

 

Прилог:

 

Мастер академске студије ЈАВНО ЗДРАВЉЕ

ШК. 2017/2018

           

ОБАВЕЗНИ ПРЕДМЕТИ

 

1.     Основе јавног здравља

2.     Биостатистика у јавном здрављу

3.     Епидемиологија у јавном здрављу

4.     Животна средина и здравље

5.     Радна средина и здравље

6.     Системи здравствене заштите

7.     Mенаџмент у систему здравствене заштите 

8.     Промоција здравља

 

ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ

 

9.   Јавноздравствена политика и менаџмент

10. Здравствена економика

11. Епидемиологија најважнијих поремећаја здравља

12. Процена здравственог стања и здравствених потреба становништва

13. Заштита и унапређење здравља деце и омладине

14. Маркетинг здравља, комуникације и тимски рад

15. Исхрана и здравље

16. Евалуација јавноздравствених програма

17. Процена здравствених технологија

18. Менаџмент тоталним квалитетом

19. Менаџмент лековима

20. Менаџмент ванредним ситуацијама

21. Менаџмент променом

22. Јавноздравствена информатика

23. Женско здравље

24. Мониторинг, евалуација и планирање перформанси јавних здравствених служби

25. Менаџмент људским ресурсима за здравље

26. Здравствена писменост

27. Здравље и људска права

28. Успостављање здравствених приоритета заједнице

29. Методе доношења одлука

30. Лидерство у јавном здрављу

31. Глобално здравље

32. Јавно-здравствени аспекти судске медицине

33. Квалитативна истраживања

34. Јавноздравствено законодавство

 

Мастер академске студије из Јавног здравља трају једну годину (могу се завршити у дуплом трајању)  и завршавају се издрадом и одбраном мастер академског рада.

Настава се углавном одржава петком и суботом.

Уколико се студије не заврше у току једне школске године обнавља се упис године студија у наредној школској години.

 

Трошкови студија подразумевају:

 

Трошкови Конкурса- 8000,00  уплаћују се на текући рачун Медицинског факултета :840-1139666-89 (позив на број ПО50).

 

Годишња школарина  за домаће држављане износи 220.000,00 динара и уплаћује се на текући рачун Медицинског факултета.

 

Школарина се може уплатити у целости приликом уписа, у две рате (60% приликом уписа и 40% у фебруару наредне године) или у пет рата и то:

 

Прва рата - 60.000,00 приликом уписа

Друга рата- 40.000,00 - до 24.12.2017. године

Трећа рата- 40.000,00 - до 24.2.2018. године

Четврта рата -40.000,00- до 24.4.2018. године

Пета рата - до 40.000,00 - до 24.5.2018 године

 

 Школарина покрива трошкове наставе, полагања испита ( у току уписане школске године) и пријаву теме мастер академског рада.

 

Издавање дипломе - по ценовнику Универзитета ( у овој школској години износи 5.000,00 динара).

Сви остали евентуални трошкови наведени су у Ценовнику- за мастер академске студије.

 

Трошкови студија за стране држављане:

Трошкови Конкурса - 100 еура - у динарској противвредности на дан уплате
по средњем курсу - уплаћују се на текући рачун Медицинског факултета :

 

840-1139666-89 (позив на број ПО50).

 

Годишња школарина за стране држављане износи 2900 еура и  уплаћује се у динарској противвредности по средњем курсу на дан уплате.

 

Сви остали евентуални трошкови наведени су у Ценовнику- за мастер академске студије

 

 

****

ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА

 

УПИС СТРАНИХ ДРЖАВЉАНА НА СВЕ ВИДОВЕ  СТУДИЈА

 

 

          Страни држављани могу се уписати на све видове студија под истим условима као и домаћи држављани, уз плаћање трошкова студија који важе за стране државњане.

Ø  Уколико су факултет завршили ван Републике Србије, потребно је да нострификују Диплому;

Ø  Нострификација Дипломе (уколико се нострификација врши због наставка образовања) врши се на Универзитету у Београду, Студетски трг бр,1.

Страним држављанима за упис  на све видове студија ( поред документације коју подносе домаћи држављани) потребно је и:

Ø  Решење о нострификацији Дипломе;

Ø  Доказ о дозволи боравка;

Ø  Доказ да је здравствено осигуран (Немањина 30);

Ø  Копија пријаве стана;

Ø  Копија путне исправе;

Ø  Потрврда да је студент похађао или похађа курс српског језика на акредитованој установи (Филолошки факултњет, Институт за стране језике а.д. и Институт Ђуро Салај).