Конкурс за упис на Мастер академске студије из Неуроетике


УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ -
МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ

 

Расписује

 

К О Н К У Р С

 

ЗА УПИС НА МАСТЕР АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ ИЗ НЕУРОЕТИКЕ

 

ЗА ШКОЛСКУ 2017/2018 ГОДИНУ - 10 студената

 

Студијски програм припада пољу интердисциплинарне, мултидисциплинарне и трансдисциплинарне науке, а обухвата 3 обавезна и 3 изборна од понуђених 7 изборних предмета, као и израду мастер академског рада. Студијски програм пружа неопходна знања и вештине за истраживања из домена неуронаука, рад у етичким комитетима (одборима, комисијама), државним органима и другим телима у којима се разматра етичност истраживања из домена неуронаука, рад у фармацеутској индустрији, учешће у клиничким истраживањима из домена неурологије и психијатрије и сродних области,  клинички рад са вулнерабилним групама, рад у невладиним организацијама и друго. Поред тога, студијски програм пружа и неопходне вештине за спровођење едукације из неуроетике на различитим нивоима (средње школе, студије свих нивоа).

Мастер академске студије из Неуроетике трају једну годину, завршавањем студија односно одбраном мастер рада стиче се звање Мастер Неуроетике и омогућава наставак даљег образовања у систему високог образовања Србије.

Детаљније информације о потребној документацији и висини школарине, могу се видети на интернет страницама Медицинског факултета: www.mfub.bg.as.rs. Информације о студијском програму можете добити од руководиоца програма, проф. др Зорана Тодоровића (zoran.todorovic@mfub.bg.ac.rs).

Услови за упис:

  • Претходно остварен обим основних академских студија од најмање 240 бодова ЕСПБ стечених на акредитованој институцији или еквивалент томе, тј. висока стручна спрема из области здравствене струке (стоматологија, медицина, фармација, ветерина) и друштвено -хуманистичких наука. Знање енглеског језика.
  • Компјутерска писменост.

Пријаве по конкурсу примају се од 25.септембра до 4. Октобра 2017. године у Служби за последипломску наставу Медицинског факултета, Др Суботића 8.

Детаљније информације о потребној документацији и висини трошкова школарине, могу се видети на интернет страницI Медицинског факултета: www.mfub.bg.as.rs .

 

Мастер академске студије из Неуроетике акредитоване су од стране Комисије за акредитацију и проверу квалитета Републике Србије. Програм је развијен заједничким радом реномираних међународних експерата у области етике, филозофије, неурологије, психијатрије, генетике, фармакологије, ветерине и осталих биомедицинских дисциплина. Ппограм се спроводи под покровитељством UNESCO катедре за Биоетику и представлља прве мастер студије из Неуроетике у региону.

 

Прилог:

 

 

Мастер академске студије из НЕУРОЕТИКЕ

шк. 2017/2018. година

 

 ЗА ПРИЈАВУ НА КОНКУРС ПОТРЕБНО ЈЕ ПРИЛОЖИТИ:

Ø  пријаву;

Ø  биографију;

Ø  извод из матичне књиге рођених, не старији од 6 месеци;

Ø  уверење о држављанству, не старије од 6 месеци;

Ø  оверену фотокопију дипломе о завршеном факултету;

Ø  потврду о средњој оцени (ако није наведена у дипломи);

Ø  фотокопију потврде o знању

Ø  уколико установа сноси трошкове студија - одлука установе;

Ø  потврда о знању коришћења рачунара

Ø  потврду о уплати трошкова Конкурса, који се уплаћују на текући -рачун Медицинског факултета,  Београд, Др Суботића бр. 8, број: 840-1139666-89 (позив на број 742311/ПО50).

 

Обавезни предмети

 

1. Филозофски, социолошки и јавноздравствени аспекти неуроетике

2. Етички проблеми у неурологији

3. Неуроетика и лекови

 

Изборни предмети

 

4. Неуроетика у неурогенетици

5. Неуроетика у неуронаукама

6. Етика неуро-побољшања: филозофски аспекти когнитивног и моралног побољшања

7. Комуникација у медицини: однос лекар-пацијент

8. Неуроетика и психијатрија, клиничка психологија и болести зависности

9. Неуроетика у раду са животињама у биомедицинским наукама

10. Судскомедицински и правни аспекти неуроетике моралног побољшања

 

Мастер академске студије из Неуроетике трају једну годину (могу се завршити у дуплом трајању)  и завршавају се издрадом и одбраном мастер академског рада.

Настава се одржава  углавном петком и суботом.

Уколико се студије не заврше у току једне школске године обнавља се упис прве године студија односно наредне школске године.

 

Трошкови студија подразумевају:

 

Трошкови Конкурса- 8000,00  уплаћују се на текући рачун Медицинског факултета :840-1139666-89 (позив на број /ПО50). За стране држављане трошкови износе 100 еура у динарској противвредности по средњем курсу на дан уплате.

 

Годишња школарина  за домаће држављане износи 220.000,00 динара и уплаћује се на текући рачун Медицинског факултета.

 

Школарина се може уплатити у целости приликом уписа, у две рате (60% приликом уписа и 40% у фебруару наредне године) или у пет рата и то:

 

Прва рата - 60.000,00 приликом уписа

Друга рата- 40.000,00 - до 24.12.2017. године

Трећа рата- 40.000,00 - до 24.2.2018. године

Четврта рата - 40.000,00- до 24.4.2018. године

Пета рата -  40.000,00 - до 24.5.2018. године

 

Школарина покрива трошкове наставе, полагања испита ( у току уписане школске године) и пријаву теме процедуру оцене и одбране  мастер академског рада.

 

Поред годишње школарине приликом уписа  сваке године студија уплаћује се и 1600 динара (на текући рачун Медицинског факултета, средства су намењена Универзитету у Београду)

 

Издавање дипломе - по ценовнику Универзитета ( у овој школској години износи 5.000,00 динара).

Сви остали евентуални трошкови наведени су у Ценовнику- за мастер академске студије.

 

Трошкови студија за стране држављане:

Трошкови Конкурса - 100 еура - у динарској противвредности на дан уплате
по средњем курсу - уплаћују се на текући рачун Медицинског факултета :

 

840-1139666-89 (позив на број ПО50).

 

 Годишња школарина за стране држављане износи 2500 еура и  уплаћује се у динарској противвредности по средњем курсу на дан уплате.

 

 

ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА

 

УПИС СТРАНИХ ДРЖАВЉАНА НА СВЕ ВИДОВЕ  СТУДИЈА

 

 

          Страни држављани могу се уписати на све видове студија под истим условима као и домаћи држављани, уз плаћање трошкова студија који важе за стране државњане.

Ø  Уколико су факултет завршили ван Републике Србије, потребно је да нострификују Диплому;

Ø  Нострификација Дипломе (уколико се нострификација врши због наставка образовања) врши се на Универзитету у Београду, Студетски трг бр,1.

Страним држављанима за упис  на све видове студија ( поред документације коју подносе домаћи држављани) потребно је и:

Ø  Решење о нострификацији Дипломе;

Ø  Доказ о дозволи боравка;

Ø  Доказ да је здравствено осигуран (Немањина 30);

Ø  Копија пријаве стана;

Ø  Копија путне исправе;

Ø  Потрврда да је студент похађао или похађа курс српског језика на акредитованој установи (Филолошки факултњет, Институт за стране језике а.д. и Институт Ђуро Салај).