КОНКУРС ЗА УПИС НА МАСТЕР АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ СЕСТРИНСТВO

 

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ - МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ

 

Расписује

 

К О Н К У Р С

 

ЗА УПИС НА МАСТЕР АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ СЕСТРИНСТВO

 

ЗА ШКОЛСКУ 2017/2018 ГОДИНУ - 40 студента

 

Мастер академске студије - Сестринствo акредитоване су од стране Комисије за акредитацију и проверу квалитета Републике Србије.

Студијски програм припада пољу медицинских  наука, а обухвата 9 обавезних и 5 изборних од понуђених 9 изборних предмета, као и израду мастер академског рада. Студијски програм оспособљава полазнике за примену знања и вештина потребних за даљу интеграцију теорије, истраживања и праксе у области сестринства.

Мастер академске студије Сестринствo  трају једну годину, завршавањем студија односно одбраном мастер рада стиче се звање мастер медицинска сестра  и омогућава наставак даљег образовања у систему високог образовања Србије.

Услови за упис:

  • Претходно остварен обим основних академских студија од најмање 240 бодова ЕСПБ стечених на акредитованој институцији из области медицинских наука.
  • Знање енглеског језика.
  • Компјутерска писменост.

Пријаве по конкурсу примају се од 25.септембра  до 4. oктобра 2017. године у Служби за последипломску наставу Медицинског факултета, Др Суботића 8.

Детаљније информације о потребној документацији, висини трошкова школарине, могу се видети на интернет страницI Медицинског факултета: www.mfub.bg.as.rs .

 

Прилог:

 

 

Мастер академске студије СЕСТРИНСТВО

 

ЗА ПРИЈАВУ НА КОНКУРС ПОТРЕБНО ЈЕ ПРИЛОЖИТИ:

Ø  пријаву;

Ø  биографију;

Ø  извод из матичне књиге рођених, не старији од 6 месеци;

Ø  уверење о држављанству, не старије од 6 месеци;

Ø  оверену фотокопију дипломе о завршеном факултету;

Ø  потврду о средњој оцени (ако није наведена у дипломи);

Ø  фотокопију потврде o знању језика

Ø  уколико установа сноси трошкове студија - одлука установе;

Ø  потврда о знању коришћења рачунара

Ø  потврду о уплати трошкова Конкурса, који се уплаћују на текући -рачун Медицинског факултета,  Београд, Др Суботића бр. 8, број: 840-1139666-89 (позив на број ПО50).

 

Мастер академске студије Сестринство трају једну школску годину и завршавају се издрадом и одбраном мастер академског рада. Студије се морају завршити (одбранити рад) најдуже  24 месеца од уписа студија.

ОБАВЕЗНИ ПРЕДМЕТИ:

 

ОСНОВИ ИСТРАЖИВАЧКОГ РАДА У СЕСТРИНСТВУ

КЛИНИЧКА ППАТОФИЗИОЛОГИЈА И ЗДРАВСТВЕНА НЕГА

КЛИНИЧКА ФАРМАКОЛОГИЈА

ХРОНИЧНЕ НЕЗАРАЗНЕ БОЛЕСТИ И ЗДРАВСТВЕНА НЕГА

ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА МАЈКЕ И ДЕТЕТА

СЕСТРИНСТВО У ПРИМАРНОЈ ЗДРАВСТВЕНОЈ ЗАШТИТИ

СЕСТРИНСТВО И ГЕРИЈАТРИЈА

ПРЕХОСПИТАЛНО ЗБРИЊАВАЊЕ У УРГЕНТНОЈ МЕДИЦИНИ

ПЕРИОПЕРАТИВНА ЗДРАВСТВЕНА НЕГА

 

 

ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ:

 

ПРОМОЦИЈА ЗДРАВЉА

ОСНОВИ БИОСТАТИСТИКЕ У СЕСТРИНСТВУ

ЗДРАВСТВЕНА ПОЛИТИКА И ОРГАНИЗАЦИЈА ЗДРАВСТВЕНЕ НЕГЕ

ЗДРАВСТВЕНА НЕГА ОНКОЛОШКИХ БОЛЕСНИКА

ИНТЕНЗИВНА НЕГА И ТЕРАПИЈА У ПЕДИЈАТРИЈИ

ИНТЕНЗИВНА НЕГА ОДРАСЛИХ И ПАЛИЈАТИВНО ЗБРИЊАВАЊЕ

ИНОВАТИВНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ И ЗДРАВСТВЕНА НЕГА

ИСПИТИВАЊЕ КВАЛИТЕТА ЖИВОТА

ЕТИКА ЗДРАВСТВЕНЕ НЕГЕ:ТЕОРИЈА И ПРАКСА

 

Трошкови студија подразумевају:

Трошкови Конкурса- 8000,00  уплаћују се на текући рачун Медицинског факултета :840-1139666-89 (позив на број ПО50).За стране држављане трошкови износе 100 еура у динарској противвредности по средњем курсу на дан уплате.

Годишња школарина  за домаће држављане износи 220.000,00 динара и уплаћује се на текући рачун Медицинског факултета.

Школарина се може уплатити у целости приликом уписа, у две рате (60% приликом уписа и 40% у фебруару наредне године) или у пет рата и то:

 

Прва рата - 60.000,00 приликом уписа

Друга рата- 40.000,00 - до 24.12.2017. године

Трећа рата- 40.000,00 - до 24.2.2018. године

Четврта рата - 40.000,00- до 24.4.2018. године

Пета рата -  40.000,00 - до 24.5.20178.године

 

Школарина покрива трошкове наставе, полагања испита ( у току уписане школске године) , пријаву теме , процедуру оцене и одбране мастер академског рада.

Поред годишње школарине приликом уписа  сваке године студија уплаћује се и 1600 динара (на текући рачун Медицинског факултета, средства су намењена Универзитету у Београду)

Издавање дипломе - по ценовнику Универзитета ( у овој школској години износи 5.000,00 динара).

Сви остали евентуални трошкови наведени су у Ценовнику- за мастер академске студије.

Трошкови студија за стране држављане:

Трошкови Конкурса - 100 еура - у динарској противвредности на дан уплате по средњем курсу - уплаћују се на текући рачун Медицинског факултета

 Годишња школарина за стране држављане износи 2500 еура и  уплаћује се у динарској противвредности по средњем курсу на дан уплате.

 

****

ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА

 

УПИС СТРАНИХ ДРЖАВЉАНА НА СВЕ ВИДОВЕ  СТУДИЈА

 

          Страни држављани могу се уписати на све видове студија под истим условима као и домаћи држављани, уз плаћање трошкова студија који важе за стране државњане.

Ø  Уколико су факултет завршили ван Републике Србије, потребно је да нострификују Диплому;

Ø  Нострификација Дипломе (уколико се нострификација врши због наставка образовања) врши се на Универзитету у Београду, Студетски трг бр,1.

Страним држављанима за упис  на све видове студија ( поред документације коју подносе домаћи држављани) потребно је и:

Ø  Решење о нострификацији Дипломе;

Ø  Доказ о дозволи боравка;

Ø  Доказ да је здравствено осигуран (Немањина 30);

Ø  Копија пријаве стана;

Ø  Копија путне исправе;

Ø  Потрврда да је студент похађао или похађа курс српског језика на акредитованој установи (Филолошки факултњет, Институт за стране језике а.д. и Институт Ђуро Салај).