КОНКУРС ЗА УПИС НА МАСТЕР АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ - ФИЗИЧКА АКТИВНОСТ, ЗДРАВЉЕ И ТЕРАПИЈА ВЕЖБАЊЕМ

 

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ

МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ

 

расписујe

 

К О Н К У Р С

 

ЗА УПИС НА МАСТЕР АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ  -  ФИЗИЧКА АКТИВНОСТ, ЗДРАВЉЕ И ТЕРАПИЈА ВЕЖБАЊЕМ

 

ЗА ШКОЛСКУ 2016/2017. годину - 36 студената

 

Услови за упис:

  • Претходно остварен обим основних студија од најмање 240 ЕСПБ стечених на акредитованој институцији, тј. висока стручна спрема стечена на Медицинском факултету, Факултету спорта и физичког васпитања, Факултету за специјалну едукацију и рехабилитацију и на Филозофском факултету, одсек Психологија  
  • Знање енглеског језика
  • Компјутерска писменост

 

Пријаве по конкурсу примају се од 25.септембра до 4. октобра 2017. године у Служби за последипломску наставу Медицинског факултета, Др Суботића 8.

Мастер академске студије из Физичке активности, здравља и терапије вежбањем трају једну годину (60 ЕСПБ). Завршавањем студија, односно одбраном мастер рада, стиче се звање  Мастер спортске и терапијске физичке активности.

Студијски програм припада пољу медицинских и друштвено-хуманистичких наука,  област медицинске науке, а обухвата обавезнe и  изборнe предметe, као и израду мастер академског рада.

Детаљније информације о потребној документацији и висини школарине могу се видети на интернет страницама Медицинског факултета: www.mfub.bg.as.rs и добити на број телефона 011 36 36 369.

 

Мастер академске студије Физичка активност, здравље и терапија вежбањем акредитоване су од стране Комисије за акредитацију и проверу квалитета Републике Србије. Програм је развијен заједничким радом реномираних међународних експерата и експерата са Медицинског факултета Универзитета у Београду у оквиру ТЕМПУС пројекта бр.544362-ТEMPUS-1-IT-ТЕМPUS-JCPR

 

Прилог:

 

 

Листа обавезних и изборних предмета мастер програма

    Физичка активност, здравље, и терапија вежбањем

 

1

обавезни

Методологија научног и клиничког истаживања у спортским наукама са основним принципима

2

обавезни

Биостатистика у области превенције и терапије вежбањем

3

обавезни

Јавно - здрасвтвени аспекти физичке активности и вежбања

4

обавезни

Психолошки аспекти вежбања

5

обавезни

Физиологија вежбања са основама исхране

6

обавезни

Моторна контрола и моторно учење са основама биомеханике

7

обавезни

Процена степена физичке активности и индивидуално дозиран програм вежбања

8

изборни

Хроничне незаразне болести, превенција и терапија вежбањем

9

изборни

Утицај физичке активности на рст и развој деце

10

изборни

Примењена психологија у редовном вежбању

11

изборни

Физичка активност и вежбање Финкционално онеспособљених особа

12

изборни

Индивидуално дозирана, програмирана и контролисана физичка активност код деце и омладине

13

изборни

Индивидуално дозирана, програмирана и контролисана фозичка активност код жена

14

изборни

Индивидуално дозирана, програмирана и контролисана фозичка активност код старих особа

15

изборни

Индивидуално дозирана, програмирана и контролисана фозичка активност код гојазних

16

изборни

Индивидуално дозирана, програмирана и контролисана фозичка активност код оболелих од дијабетаса

17

изборни

Индивидуално дозирана, програмирана и контролисана фозичка активност код оболелих од кардиоваскуларних болести

18

изборни

Индивидуално дозирана, програмирана и контролисана фозичка активност код оболелих од респираторних болести

19

изборни

Индивидуално дозирана, програмирана и контролисана фозичка активност код оболелих од депресије и други психијатријских болести

20

изборни

Индивидуално дозирана, програмирана и контролисана физичка активност код оболелих од малигних болести

21

изборни

Индивидуално дозирана, програмирана и контролисана фозичка активност код особа са функционалном онеспособљеношћу

22

изборни

Индивидуално дозирана, програмирана и контролисана фозичка активност код особа са когнитивним оштећењима

23

изборни

Нове технике у модулацији моторних способности и мотроног учења

24

изборни

Процена функционалне способности код особа са функционалном онеспособљеношћу

25

изборни

Физичка активност и вежбање у измењеним условима спољашње средине

26

изборни

Специфичности исхране и суплементакод спортиста

27

изборни

Специфичности тренинга врхунскиох спортиста

28

изборни

Модалитети психолошке припреме у врхунском спорту

29

изборни

Репаративна и регенеративна медицина

 

Од понуђена 22 изборна предмета студенти бирају 3.

 

Пријаве по Конкурсу примају се од  25. септембра до 04. октобра 2017. године у Служби за специјалистичку наставу Медицинског факултета, Београд, Др Суботића бр. 8, од 9 до 13 часова.

За пријаву на Конкурс потребно је поред пријаве приложити и:

1. биографију

2. извод из матичне књиге рођених (не старији од шест месеци)

3. уверење о држављанству (не старије од 6 месеци)

4. оверену фотокопију Дипломе о завршеним студијама

5. оверена фотокопија потвре о знању енглеског језика

7. потврда или изјава о познавању рада на рачунару

7. потврда о уплати трошкова конкурса

8. уколико установа сноси трошкове студија - одлука установе

 

Рангирање кандидата утврдиће се на основу:

- просечне оцене са основних студија помножене са 4 (највише 40   

 бодова по овом основу)

- мотивационог интервјуа (највише 40 бодова)

- објављених стручних и научних радова из области спортских наука

 (највише 20 бодова)

 

Трошкови студија обухватају:

- трошкове конкурса у износу од 8.000,00 динара (за стране држављане трошкови конкурса износе динарска противвредност 100 €);

- трошкове  годишње школарине мастер  академских студија Физичка активност, здравље, и терапије вежбањем  за шк. 2017/2018. годину износе  170.000. динара a за стране држављане 2000€

Школарина се може уплатити у целости, у две , четири или пет рата.

Сви остали  евентуални трошкови наведени су у ценовнику за мастер академске студије.

 

 

ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА

 

УПИС СТРАНИХ ДРЖАВЉАНА НА СВЕ ВИДОВЕ  СТУДИЈА

 

          Страни држављани могу се уписати на све видове студија под истим условима као и домаћи држављани, уз плаћање трошкова студија који важе за стране државњане.

Ø  Уколико су факултет завршили ван Републике Србије, потребно је да нострификују Диплому;

Ø  Нострификација Дипломе (уколико се нострификација врши због наставка образовања) врши се на Универзитету у Београду, Студетски трг бр,1.

Страним држављанима за упис  на све видове студија ( поред документације коју подносе домаћи држављани) потребно је и:

Ø  Решење о нострификацији Дипломе;

Ø  Доказ о дозволи боравка;

Ø  Доказ да је здравствено осигуран (Немањина 30);

Ø  Копија пријаве стана;

Ø  Копија путне исправе;

Ø  Потрврда да је студент похађао или похађа курс српског језика на акредитованој установи (Филолошки факултњет, Институт за стране језике а.д. и Институт Ђуро Салај).