КОНКУРС ЗА УПИС НА МАСТЕР АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ ИЗ НЕУРОЕТИКЕ

 

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ - МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ

Расписује

 

К О Н К У Р С

 

ЗА УПИС НА МАСТЕР АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ ИЗ НЕУРОЕТИКЕ

 

ЗА ШКОЛСКУ 2018/2019 ГОДИНУ - 10 студената

 

Студијски програм припада пољу интердисциплинарне, мултидисциплинарне и трансдисциплинарне науке, а обухвата 3 обавезна и 3 изборна од понуђених 7 изборних предмета, као и израду мастер академског рада. Студијски програм пружа неопходна знања и вештине за истраживања из домена неуронаука, рад у етичким комитетима (одборима, комисијама), државним органима и другим телима у којима се разматра етичност истраживања из домена неуронаука, рад у фармацеутској индустрији, учешће у клиничким истраживањима из домена неурологије и психијатрије и сродних области,  клинички рад са вулнерабилним групама, рад у невладиним организацијама и друго. Поред тога, студијски програм пружа и неопходне вештине за спровођење едукације из неуроетике на различитим нивоима (средње школе, студије свих нивоа).

Мастер академске студије из Неуроетике трају једну годину, завршавањем студија односно одбраном мастер рада стиче се звање Мастер Неуроетике и омогућава наставак даљег образовања у систему високог образовања Србије.

Детаљније информације о потребној документацији и висини школарине, могу се видети на интернет страницама Медицинског факултета: www.mfub.bg.as.rs. Информације о студијском програму можете добити од руководиоца програма, проф. др Зорана Тодоровића (zoran.todorovic@mfub.bg.ac.rs).

Услови за упис:

  • Претходно остварен обим основних академских студија од најмање 240 бодова ЕСПБ стечених на акредитованој институцији или еквивалент томе, тј. висока стручна спрема из области здравствене струке (стоматологија, медицина, фармација, ветерина) и друштвено -хуманистичких наука. Знање енглеског језика.
  • Компјутерска писменост.

Пријаве по конкурсу примају се од 24. септембра до 4. oктобра 2018. године у Служби за последипломску наставу Медицинског факултета, Др Суботића 8.

Детаљније информације о потребној документацији и висини трошкова школарине, могу се видети на интернет страницI Медицинског факултета: www.mfub.bg.ac.rs .

 

Мастер академске студије из Неуроетике акредитоване су од стране Комисије за акредитацију и проверу квалитета Републике Србије. Програм је развијен заједничким радом реномираних међународних експерата у области етике, филозофије, неурологије, психијатрије, генетике, фармакологије, ветерине и осталих биомедицинских дисциплина. Ппограм се спроводи под покровитељством UNESCO катедре за Биоетику и представлља прве мастер студије из Неуроетике у региону.

 

Прилог: