Конкурс за упис на докторске акaдемске студије

 

      Универзитет у Београду

Медицински факултет расписује

 

Конкурс

за упис на

докторске акaдемске студије трећег степена

за школску 2018/2019. годину

Други уписни рок

 

1.        ФИЗИОЛОШКЕ НАУКЕ - 6 студената

2.        МИКРОБИ И ИНФЕКЦИЈА - 6 студената

3.        БИОМЕДИЦИНСКА ИНФОРМАТИКА -  1 студента

4.        БИОЛОГИЈА СКЕЛЕТА (на енглеском језику) - 2 студената

5.        ЕНДОКРИНОЛОГИЈА - 2 студената

6.        ИСТРАЖИВАЊА У КАРДИОВАСКУЛАРНОЈ МЕДИЦИНИ - 4 студената

7.        НЕУРОЛОГИЈА - 7 студената    

8.        ПУЛМОЛОГИЈА - 5 студената

9.        НЕФРОЛОГИЈА - 3 студената

10.    РЕКОНСТРУКТИВНА ХИРУРГИЈА - 10 студената

11.    РАДИОЛОГИЈА И НУКЛЕАРНА МЕДИЦИНА - 3 студената

12.    ИСТРАЖИВАЊА У РЕХАБИЛИТАЦИЈИ - 4 студената

13.    ЗАПАЉЕЊЕ И АУТОИМУНОСТ - 5 студената

14.    ХУМАНА РЕПРОДУКЦИЈА, ПЕРИНАТОЛОГИЈА И НЕОНАТОЛОГИЈА - 3 студената

 

                                                            ***

 

ПОСЕБНИ УСЛОВИ за модуле под бр. 1, 2

 

 • лица са завршеним интегрисаним академским студијама из медицинских наука у трајању од 6 година (360 ЕСПБ); ИЛИ
 • лица са завршеним академским студијама биолошке или медицинске оријентације која су на претходним нивоима студија остварила најмање 300 ЕСПБ

 

 

 

ПОСЕБНИ УСЛОВИ за модул под бр. 3

  

 • лица са завршеним интегрисаним академским студијама из медицинских наука у трајању од 6 година (360 ЕСПБ); ИЛИ
 • завршене академске студије (основне и мастер) из других области (300 ЕСПБ)

 

 

 

ПОСЕБНИ УСЛОВИ за модул под бр. 4

 

 • лица са завршеним интегрисаним академским студијама из медицинских наука у трајању од 6 година (360 ЕСПБ); ИЛИ
 • лица са завршеним академским студијама која су на претходним нивоима студија остварила најмање 300 ЕСПБ

 

 

ПОСЕБНИ  УСЛОВИ  за модуле под бр. 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14

 • лица са завршеним интегрисаним академским студијама из медицинских наука у трајању од 6 година (360 ЕСПБ), која су показала смисао за научно-истраживачки рад у одговарајућој области што се доказује публикацијама у којима је кандидат аутор (један рад у часопису цитираном у Medline бази података у коме је кандидат аутор)

 

ПОСЕБНИ  УСЛОВИ  за модул под бр. 10

 

 • лица са завршеним интегрисаним академским студијама из медицинских наука у трајању од 6 година (360 ЕСПБ), започету или завршену здравствену специјализацију из одговарајуће хируршке гране и која су показала смисао за научно-истраживачки рад у одговарајућој области што се доказује публикацијама у којима је кандидат аутор (један рад у часопису цитираном у Medline бази података у коме је кандидат аутор)

 

 

 

ОПШТИ УСЛОВИ ЗА СВЕ МОДУЛЕ

 

 • средња оцена са свих претходних нивоа студија да износи најмање 8,00
 • познавање енглеског језика до нивоа могућности комуникације и праћења научне литературе
 • одговарајуће компјутерске вештине
 • пожељне препоруке везане за бављење научно-истраживачким радом

 

 

За конкурс је потребно приложити:

  

 • пријаву са потписом и факсимилом ментора студија који мора бити наставник Медицинског факултета у Београду (преузети)
 • попуњен образац изјаве (преузети изјаву)
 • биографију
 • очитана лична карта
 • извод из матичне књиге рођених
 • доказ о држављанству (не старији од 6 месеци)
 • оверене фотокопије диплома + додатак дипломи са свих претходно зваршених академских студија (интегрисане академске судије, основне академске студије и мастер академске студије, потврду о уписаној или завршеној специјализацији...)
 • потврда о знању језика (за кандидате који су страни језик полагали у току студија довољна је фотокопија оцене из индекса и индекс на увид)
 • потврда/изјава о познавању одговарајућих компјутерских вештина (преузети)
 • потврда о запослењу или потврда да је кандидат незапослен
 • доказ о научноистраживачком раду (списак радова разврстаних по М категоријама (Кобсон) и фотокопије радова сложене по списку)
 • доказ о уплати трошкова обраде пријаве у износу од 8000,00 динара (за стране држављане трошкови Конкурса износе 100€ (динарска противвредност), који се уплаћују на жиро-рачун Медицинског факултета, Београд, Др Суботића бр. 8, број: 840-1139666-89 (позив на број 742121-ПО-ДОК)
 • Кандидати који су претходни степен студија завршили пре школске 2017/18. године приликом пријаве достављају и потписану изјаву да нису били уписани на прву годину у буџетском статусу на степену студија за који конкуришу (преузети)

 

 

Висина школарине за годину студија у школској 2018/2019. години износи 180.000,00 динара.

 

 

Страни држављанин може се уписати на студијски програм под истим условима као и домаћи држављанин. Висина школарине за годину студија за стране држављане, у шк. 2018/19. години, износи 4.000,00€. Кандидат - страни држављанин, приликом пријављивања на конкурс, подноси решење о признавању (нострификацији) стране јавне исправе. Уколико поступак признавања није окончан, ови кандидати уз пријаву подносе потврду о томе да је поступак у току.

Поред документације коју подносе домаћи држављани, страни држављани приликом пријаве на Конкурс морају да приложе:

 • решење о признавању (нострификацији) стране јавне исправе
 • доказ да је здравствено осигуран за школску годину коју уписује
 • доказ да влада српским језиком или језиком на коме се студијски програм изводи
 • доказ о дозволи боравка
 • копију путне исправе

 

 

Избор кандидата вршиће одговарајући Програмски савет на основу испуњености услова Конкурса по следећем моделу:

1.      просечне оцене на претходним студијама - 50%

2.      претходно искуство у научноистраживачком раду - 30%

3.      индивидуалне склоности и способности кандидата процењене кроз разговор са Програмским саветом - 20%

 

Пријаве достављати 18.10.2018. године од 10-13 часова, Служби за НИР Медицинског факултета, ул. Др Суботића бр. 8,  II спрат, ходник лево, соба бр. 327-329. 

 

 

 

КОНКУРСНИ РОКОВИ

Пријава и пријем докумената

18. октобар 2018. године

Факултет објављује коначну ранг листе

најкасније до 22. октобра 2018. године у 12 часова

Коначна ранг листа Универзитета

најкасније до 23. октобра 2018. године у 12 часова

Упис примљених кандидата

23. октобра 2018. године

Факутет доставља Универзитету број уписаних кандиата и број слободних места

најкасније 24. октобра 2018. године